Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

PLAATSELIJKE BEHANDELING MET BEHULP YAN DEN SPIEGEL.

Onder dezen algemeenen naam heb ik de werkkring van den arts op nieuw1) vergroot, waardoor reeds eenige resultaten zijn verkregen , die de stoutste verwachtingen omtrent het gebruik van den keelspiegel in de praxis geregtvaardigd hebben.

§ 1. Laryngoskopische operatie's.

Het eerste denkbeeld, dat aan de praktische toepassing van den keelspiegel in deze nieuwe rigting te gronde ligt, heb ik reeds den 27sten Maart 1858 (N°. 1) uitgesproken. Het luidt aldaar pag. 197, aldus:

»Men zal mij wel het regt toekennen om — al is mij de praktijk zelve geheel vreemd — de aandacht der practici door deze regelen op den spiegel van garcia te vestigen en daarbij het instrument, dat door enkelen misschien reeds lang hier en Jaar gebruikt is, tot de meest algemeene en uitgebreide toepassing aan te bevelen, daar

1) Men heeft wel is waar reeds sedert lang instrumenten in het strottenhoofd en in de luchtpijp ingebragt, maar eene handelwijze om de opererende hand met zekerheid te besturen bij plaatselijke behandeling dier deelen, en wel met het oog, heeft, gelijk bekend is, voor mijne bemoeijingen niet bestaan.

Sluiten