Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot hiertoe niemand op de gedachte kwam dit te doen Wanneer men nagaat, dat men tot nu toe zoo vermetel was op goed geluk al, het instrument waaraan een bijtmiddel bevestigd is, tot op deze deelen te brengen, terwijl door middel van een juist aangebragten spiegel het oog de zekere gids van de hand kon worden, zoo moet men zich waarlijk verwonderen, dat het voor de hand liggend denkbeeld van garcia niet reeds lang en algemeen door de geneesheeren in toepassing is gebragt. Immers heeft ieder goed toegeruste tandmeester zijne mondspiegels, — en van hoeveel meer belang is niet de keelspiegel van garcia, uit hoofde van de edele deelen waarbij men hem aanwendt!?»

Verder heb ik 4°. dit denkbeeld het eerst werkelijk uitgevoerd (in Februarij 1859) en de daarbij gevolgde handelwijze bekend gemaakt; 2°. herhaaldelijk en met nadruk doen uitkomen, dat aan de laryngoskopie «hierdoor een ruim veld" met «betrekking tot operatie's" is geopend, — en 3°. de verdere uitwerking en volmaking aanbevolen van de door mij aangegevene en inderdaad uitvoerbare methode, om met behulp van den spiegel de hand in die diep verborgen streken te brengen x).

1) Zie Na. 12. p. 183: „Toen ik den patiënt den 10d™ Februarij (1859) weder onderzocht, was de toestand van zijn strottenhoofd bijkans onveranderd; sleclits de ontstekingachtige roodheid van de slijmvliesplooi die de arytenoïdkraakbeenderen insluit, was geheel verdwenen en had voor eene bleeke kleur plaats gemaakt. Tevens was de strakke spanning verdwenen en scheen zij als het

ware oedemateus geïnfiltreerd In zulk een toestand was de eauterisatie

der deelen met lapis infernalis aangewezen, en ik verrigtte die den volgenden dag in tegenwoordigheid van Prof. v. balassa door middel van een langen doeltreflend gebogen porte-caustique en met behulp van den keelspiegel. Bij de rustige en behoorlijke houding van den patiënt was het mij mogelijk de aanzwellingen boven de bekervormige kraakbeenderen met het causticum juist te treffen, terwijl ik het allereerst den keelspiegel met de linkerhand inbragt en wel zoo vasthield, dat ik nietslechts de deelen van het strottenhoofd maar ook den porte-eaustique die met de regterhand ingebragt was, zien en dezen op de aangeduide plaatsen rigten kon. Nadat patiënt den tamelijk ligten hoestaanval die op den prikkel volgde te boven was gekomen, overtuigde ik mij na herhaald onderzoek met den keelspiegel, dat er zich op de aangeduide plaatsen twee groote, scherp omschreven, krijtwitte brandkorsten hadden ge-

Sluiten