Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stemspleet, de stembanden en de ventriculi van Morgagni zeer net weêrgegeven waren, was er van de epiglottis, de bekervormige kraakbeenderen en de ligamenta ary-epiglottica, die het beeld eerst regt duidelijk moesten afbakenen, volstrekt niets teregt gekomen.

Mijn onverwacht en plotseling vertrek uit Parijs noodzaakte mij deze proeven, die ten minste allen twijfel aan de mogelijkheid van zulke photographisehe teekeningen hadden uit den weg geruimd, te staken nog vóór dat zij geheel ten einde gebragt waren.

Sedert dien tijd zag ik lang te vergeefs om naar eene gelegenheid om mijne proeven te hervatten en ze behoorlijk ten einde te brengen, totdat ik eindelijk nog kort geleden in den photograaf en schilder j. brandeis te Praag iemand vond, die behalve zijn kunstenaarstalent tevens genoeg belangstelling in de wetenschap bezit, om met groote bereidwilligheid tijd en moeite voor mijn doel op te offeren.

De buitengewoon heldere Octoberhemel van dit jaar, begunstigde de onderneming zoo zeer, dat zij in weinige dagen volkomen gelukte en ik de eerste proefplaten reeds in de vergadering van het pas opgerigt Yerein der Aerzte te Praag van 16 October, en in de bijeenkomst van het k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften van 21 October konde vertoonen.

Ik liet niet slechts verscheidene platen van het strottenhoofd, maar ook afbeeldingen van eenige dier deelen, welke door mijne rhinoskopische methode voor den blik des geneesheers toegankelijk zijn geworden, door den heer brandeis photographisch fixeren. Ja er werden zelfs levensgroote stereöskopische photographieën van het strottenhoofd vervaardigd, welke een verrassend plastisch effekt maken; en ik ben voornemens om — zoodra ik daartoe tijd en gelegenheid zal kunnen vinden — op deze aanschouwelijke manier, zoo mogelijk de geheele reeks der meest gewigtige en leerrijke laryngoskopische gevallen te laten photographeren.

01 het der moeite waard zou wezen, te beproeven om ten behoeve van voortgezette photographisehe werkzaamheden, het gemis van direct zonlicht in den winter, door elektrisch of drummond's licht te vervangen, zal ik vervolgens nagaan.

Sluiten