Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen over, die ik gedaan heb omtrent de wijze waarop het luchtdigt afsluiten van het strottenhoofd geschiedt. Om naauwkeurig te kunnen nagaan, hoe de afzonderlijke deelen bij de akte van het afsluiten zich verhouden en in hoeverre zij daaraan deelnemen, ging ik van die stelling uit, welke de meest vrije inspectie van het inwendige des strottenhoofds vergunt (zie plaat II fig. 5) en volbragt dan de afsluiting willekeurig door met de buikspieren te persen of door mijne

stem helder te verheffen ol door de stembanden te ontspannen Onder deze omstandigheden geschiedt het afsluiten op de eenvoudigste zuiverste wijze en is voor de waarneming het meest toegankelijk »

»Ik bevond op deze wijze, dat om eene zekere luchtdigte afsluiting tot stand te brengen;

1. de processus vocales en de bekervormige kraakbeenderen zich met hunne binnenkanten vast tegen elkander aandrukken en aldus ook de randen der ware stembanden met elkander in aanraking komen; ®

2. de valsche stembanden zich zoo digt aan de ware aansluiten dat de ventrikels van morgagni verdwijnen, terwijl eerstgenoemde elkander te gelijkertijd naderen en eindelijk;

3. de epiglottiszwelling aan de binnenzijde nog meer o wordt gemaakt, steeds van voren naar achteren nederdaalt en de geheele epiglottis ten slotte op de geslotene stemspleet vast wordt nedergedrukt. ')»

»A1 deze veranderingen geschieden deels te gelijk, deels zoo

1) „Ik kan niet nalaten in 't voorbijgaan op te merken, dat het mij paradox voorkomt, waarom de deelen der stemspleet die anders voor iedere aanram zoo l.ooge mate gevoelig zijn de aanraking onderling en die met e epiglottis-zwellihg verdragen, zonder dat die hevige reflex^verschijnselen ontstaan, die bestemd zijn om den vrijen toegang te bewaken en des noods met geweld daar te stellen. Is het niet ontstaan van een reflex

gelegen plg6naa *** °f m die van het reflex-mechanisme

Evenzoo is het overigens gesteld met het opheffen van reflex-verschijnselen van uit de deelen van het slokdarmhoofd en het gehemelte. Deze bijzonderheid zoude welligt een niet geheel onbelangrijken wenk kunnen geven voor de meest geschikte inrigting der laryngoskopische instrumenten

Sluiten