Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der patiente bedenkelijk werd. De larynx was bij drukking weder pijnlijk, de slaap door de ingetreden beklemming onmogelijk, iedere beweging van het ligchaam verstoorde den rythmus der ademhaling en verwekte angst.

Des avonds van den 4den October had een aanval van stikking plaats met eene nog ongekende hevigheid, die zich te 3 ure des morgens herhaalde en het door Dr. porges reeds lang gekoesterde denkbeeld tot zekerheid verhief, dat slechts de laryngotomie hier nog redding kon aanbrengen.

Den 5den October 1858 te 1 ure werd deze operatie, die in weerwil van het afraden door eenige bijgeroepene ambtgenooten, door Dr. porges was voorgeslagen en welker noodzakelijkheid volgehouden werd, door Prof. v. balassa met zijne gewone vaardigheid verrigt op de patiente, die asphyktisch in een operatiestoel was in elkander gezakt, maar door het toepassen der kunstmatige respiratie weder tot bewustzijn werd gebragt.

Sinds dien tijd is de lijderes in het leven gebleven en is ze betrekkelijk zeer welvarende, maar de strottenhoolds-vernaauwing is in volkomene sluiting overgegaan, zoodat patiente niet in staat is de geringste hoeveelheid lucht door het strottenhoofd te laten strijken als de buitenste opening der kanule waardoor zij ademt, gesloten wordt.

liet was nu voor alles zaak om de zitplaats der sluiting van het strottenhoofd en in hel bijzonder de ziekelijke veranderingen daarin naauwkeuriger na te gaan, om zoo mogelijk de algemeene behandeling door eene plaatselijke van het strottenhoofd te ondersteunen; daarom was een laryngoskopisch onderzoek wenschelijk.

Mijne eerste pogingen om met den spiegel in de keel te zien mislukten, deels omdat de stand van de epiglottis het inzien bemoeijelijkte, deels doordien de lijderes de aanraking van het slokdarmhoofd met den spiegel niet lang genoeg verdroeg. Om dit laatste bezwaar te verhelpen, gaf ik aan de patiente een keelspiegel met het verzoek, zich dezen zeer dikwijls zelf in den mond te brengen of door haren arts te laten inbrengen, om zich aan de aanraking van dit vreemde ligchaam te gewennen. Na ongeveer 14 dagen was de gevoeligheid inderdaad zoo veel afgestompt, dat ik het laryngoskopisch onderzoek met gevolg kon beginnen, nadat het mij ook

Sluiten