Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelukte hel mij meermalen, het knopje door de vernaauwde plaats plotseling heen te duwen, hetgeen ontwijfelbaar bewezen werd niet slechts door het diep indringen van de sonde en den terstond ontstaanden hoestprikkel — blijkbaar een gevolg van het aanraken der stemspleets randen — maar ook door het gevoel der lijderes zelve.

Hierdoor werd tegelijk het bewijs geleverd dat de vernaauwde plaats nog niet geheel gesloten is. Voor de therapie vloeit hieruit de indicatie vooit, om de passage door veelvuldig inbrengen van bougies, te behouden en te vergrooten. Prof. v. bIlassa heeft dan ook sedeil dien lijd deze behandeling bij de lijderes toegepast. In het medegedeelde geval, waarin ik het eerst de methode toepaste om bij een levend mensch het strottenhoofd van beneden af te onderzoeken, zette men van dien tijd af aan, het laryngoskopisch onderzoek van boven en van onderen vlijtig voort, om het verloop van het plaatselijke ziekteproces naauwkeurig na te gaan.

Het bleek, dat de scrofuleuse infiltratie van liet slijmvlies, die het strottenhoofd onder den vrijen rand der ware stembanden vernaauwt, nu ook het lot nog toe vrijgebleven gedeelte van deze laatste had aangetast en tegelijk dieper was gegaan, zoodat de strottenhoofdssluiting zich reeds bijna van het niveau der wondopening tot aan en ter hoogte van de ware stembanden uitbreidt; maai de geïnfiltreerde plaatsen zijn minder gespannen en hard op het aanvoelen dan vroeger (in het voorjaar van 1859).

Het herhaaldelijk inbrengen van bougies in de strictuur door het venster heen der ademhalings-kanule, dat gelijk reeds is opgege\en sedert langen lijd geschiedt, heelt onder anderen dit gevolg gehad, dat er tegenwoordig na het verwijderen der bougie eene bij het inbrengen van den spiegel van beneden af, zigtbare sleuf tusschen de lippen der geïnfiltreerde slijmvlies zwellingen overbhjft die eenigen tijd gaapt; maar toch is het tot heden toe niet gelukt, om ook maar een spoor van lucht door het strottenhoofd heen te drijven.

Tei loops wil ik (alziende van de zeer merkwaardige vorming dei klanken bij de lijderes, waaromtrent ik in de vergadering der mat-phys. Afdeeling der Weener Akademie van 17 Maart 1859 eene mededeeling deed, mij door Prof. brücke welwillend afgestaan)

Sluiten