Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortbrengen van geluid vernaauwd was, zuiver regte randen, en ontstond er duidelijk die inbuiging der stembanden, welke door de bewegingen der processus vocales wordt teweeggebragt (zie boven Iloofdst. VIII, physiologische waarnemingen), maar tijdens den gezwollen toestand der stembanden niet opgemerkt was geworden.

De beteekenis dezer metbode van onderzoek volgens neudörfer, welke bier ten tweede male beproefd is en wel door de gevensterde kanule heen ligt voor de band, want eensdeels stelt zij ons in staat de deelen van liet strottenhoofd van eene andere zijde bijzonder gemakkelijk en scherp te bezigtigen en doet zij ons ook zulke deelen zien, die bij het onderzoek van boven af moeijelijk toegankelijk zijn of voor altijd onzigtbaar blijven; anderdeels is het daardoor mogeli;k, zoo als reeds Dr. neudörfer heeft aangetoond, een blik te slaan in de diepste deelen der luchtpijp, die tot nog toe slechts onder zeer gunstige omstandigheden van boven af konden worden gezien.

Van meer gewigt echter dan dit laatste voordeel schijnt mij de mogelijkheid, om door deze wijze van onderzoek het strottenhoofd te sonderen, te cauteriseren en er andere operatie's in te verrigten, waarbij men naauwkeurig moet zien wat men doet; want door de gevensterde kanule heen, waar men zoo nabij die deelen is en door de bewegelijkheid van de hen omringende weinig of in het geheel niet gehinderd wordt, kan men naar mijne tot dusverre verkregene ondervinding bij eenige oefening betrekkelijk gemakkelijk en zeker manipuleren; ja ik moet het, ondanks de gevoeligheid der stemspleet voor mogelijk houden, om langs dezen weg bijv. nieuwe vormingen uit hel strottenhoofd en de luchtpijp te verwijderen, abcessen te openen e.z.v.

Ik ben zoo vrij hierbij vooral de aandacht te vestigen op de galvanokaustiek, die voor dit doel, nog afgezien van andere voordeelen, vooral door het wegblijven van bloeding aanbevelenswaard is.

vierde geval.

De moeder der patiente over welke juist gesproken werd E. F. is 08 jaren oud, te Baje geboren en heelt sedert zes jaar de stem

Sluiten