Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

epiglottis werd een kleine geele sterk geïnjicieerde plaats in het slijmvlies gevonden.

Herhaald toucheren der gezwollen valsche stembanden met nitras aigtnti in oplossing en in substantie, veroorzaakte geen wezenlijke verbetering van den toestand.

elfde geval.

A. K. eene vrouw die sinds Uvee jaren stemmeloos is, en vroeger syphilitische zweren in het zachte gehemelte had gehad, werd op den 203ten April 1859 door mij onderzocht. Nevensgaande schets Fig. 25 duidt de zitplaats aan van door etter geel gekleurde knobFig. 25. bels in het roodere slijmvlies van den regter waren

stemband en in de plooi die tusschen de bekervormige kraakbeenderen is uitgespannen. Eene behandeling met jodium-praeparaten bragt vroeger altijd beterschap voort.

twaalfde geval.

B. S. eene vrouw van ongeveer 40 jaren, leed sedert geruimen tijd aan steeds toenemende moeijelijkheid bij het ademhalen en zocht eindelijk hulp bij Prof. v. balassa, die haar den 30sten Junij 1859 mij ter laryngoskopische onderzoeking toezond, omdat de piepende ademhaling een hindernis in het strottenhoofd deed vermoeden, in welk deel de patiënt ook zelf de zitplaats van haar lijden zocht. Ik was nu niet weinig verwonderd toen ik een volkomen gezond strottenhoofd met wijd geopende stemspleet en eene gewone wijdte van de luchtpijp ontdekte! Ik kon helaas den aanvang der bronchieën in dit geval niet te zien krijgen, ofschoon ik tot zeer digt bij de bifurcatie van de trachea zag. De belemmering in de luchtwegen, moest daar zij niet in het strottenhoofd noch in de luchtpijp te zien was, óf in de bifurcatie óf in de bronchieën zelve gelegen zijn.

Dit geval is niettegenstaande zijn negatief eindresultaat daarom van groot belang, omdat het aantoont, dat het onderzoek met den keelspiegel in staat is zeer stellige contra-indicaties te stellen voor

Sluiten