is toegevoegd aan je favorieten.

De keelspiegel en zijne toepassing in de physiologie en in de geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de tracheotomie, waartoe men hier de verschijnselen in aanmerking genomen, even als in andere gevallen ligt had kunnen besluiten.

dertiende geval.

Op den 7den Mei 1859 werd mij door Prof. v. balassa een oud man J. W., klein van bouw en gebrekkig, ter laryngoskopie toegezonden, die sedert langen tijd aan belemmerde ademhaling leed en een eigenaardig onzuivere heesche stem had.

Naar de voorloopige mededeeling van den patiënt, zoude een vreemdsoortig gezwel, dat hij zelf bij wijd geöpenden mond en met vooruitgestoken tong zien kon, de schuld van zijn lijden zijn.

Toen ik den patiënt hierop onderzocht, vertoonde zich inderdaad een roodachtig wit ligchaam ongeveer 'h duim lang en breed achter de basis der tong, dat in de raak uitstak, maar bij nader onderzoek niets anders was dan de epiglottis zeil. Dat bij een zoodanigen stand der deelen het laryngoskopisch onderzoek zeer gemakkelijk was, spreekt wel van zelf.

Dit leverde als resultaat op, dat de regter helft van het strottenhoofd normaal was, terwijl aan de linkerzijde de valsche stemband in een gezwollen met ronde verhevenheden bedekte massa ontaard was, die niet slechts den waren stemband geheel bedekte, maar de spleet voor de ademhaling aanzienlijk vernaauwde en over het aangrenzende ligam. ary-epiglotticum om zoo te zeggen vooruit stak. (Fig. 26). Deze misvormde massa was donker geFig. 26 kleurd, aan haar achterst binnenste

gedeelte ter groote eener erwt in wankleurigen etter veranderd, voor het overige hard (waarvan ik mij met behulp van den keelspiegel overtuigde door een zorgvuldig onderzoek met een lange vol¬

doende gebogen sonde.)

Het ware in dit geval ligt mogelijk geweest, om ten gerieve van een naauwkeuriger pathologisch-anatomisch onderzoek, volgens de akidopeirastische methode van middeldorp*, eemge stukjes te verwijderen en zoo dit raadzaam was,'