Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Pesth heh waargenomen ■). Vergelijk «Je nevensgaande lig. 32 Fig. 32. met de houtsnede fig. 17

Als de stemspleet open is, hangt de kleine polyp in haar vlak naar beneden, zoodat hij ligt door de randen der stembanden beklemd wordt, als de spleet zich vernaauwt om een toon

VOOrt fp Vironrr£»n Fin finw, " ~ J

, in ^ öicin is uan zeer

heesch ol ze ontbreekt geheel en al! Meestal echter bevrijdt een sterke luchtstroom den polyp uit zijne beklemming of verhindert hij deze geheel en al, doordien hij den polyp naar boven slingert, terwijl de stembanden elkander ongehinderd naderen ; de polyp rust dan op de vernaauwde geluidgevende stemspleet en belemmert hare trillingen, waardoor voldoende wordt verklaard dat de stem steeds onzuiver is

Uil deze waarnemingen omtrent de wijze waarop de polyp de zuivere stemvorming meer of minder belemmert, wordt het ook begrijpelijk, hoe de kwaal van patiënt die weldra tot aphonie geklommen was, bij een langer voortbestaan juist door het langzaam aangroeijen van den polyp, enkel door eene mechanische oorzaak onde beteren, tot er slechts een eenvoudig gevoileerd zijn der stem

overbleef, (met een slechts voor een oogenblik optreden van volkomene aphonie).

In het begin namelijk moest de polyp, die in het niveau der stemspleet voortwoekerde telkens tusschen de randen der stembanden worden ingeklemd en moest hij bij toenemende vergrootinde onderlinge aanraking der stembanden, een vereischte voor het ontstaan van een toon, spoedig geheel en al verhinderen - aphonie; terwijl, toen de polyp verder voortgroeijende ook een langeren b ee ver creeg, zijne inklemming in de stemspleet allengs zeldzamer wer daar de smallere basis het meer en meer mogelijk maakte dat het vreemde hgchaam boven het niveau der stemspleet werd opge reven en et eene bijna normale vernaauwing der stemspleet tot stand kwam - vermindering der aphonie, hoewel des niettemin

TT MdCTe dTgelijke geVall6n h6b ik in den zomer ™ 1862 waargenomen, het eene te Londen, het andere te 's Hage.

9

Sluiten