Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van tijd tot tijd de stem, die natuurlijk steeds gevoileerd bleet verdween.

Deels om alle mogelijke veranderingen aan den polyp direct bij haar ontstaan waar te nemen, zonder zelf mijn tijd te verspillen met het onderzoeken van den polyp, dat dikwijls herhaald moesi worden; deels om den verstandigen patiënt voor te bereiden op eene opératie, die later zou noodig zijn, gaf ik dezen den raad, (voor dergelijke gevallen reeds boven op bladz. 43 uitgesproken) om zich met het gebruik van mijn bekend instrument tot laryn"•oskopisch zelfonderzoek en tot demonstratie, vertrouwd te maken. Patiënt volgde mijn raad gewillig en behoorlijk op, benevens de vermaning die ik hem er bij gaf, en tot zijne groote voldoening had hij reeds na weinige dagen van volhardende oefening de handigheid verkregen om zijn polyp zelf te zien en hem aan vreemde waarnemers te toonen Op mijn verzoek was de patiënt zoo bereidwillig in de vergadering der Gesellschaft praktischer Aertze alhier op den 11"*" December 1861, zijn polyp aan een groot aantal collega's met mijn toestel zelfte laten zien.

8 Op den 2l°" December 1861 zond Prof. ulazina mij eenen 26jari-en handelsbediende B. S. toe, die sedert ongeveer 1'/, jaar heesch is° De stem van den overigens gezonden lijder trekt de aandacht door haren diepen toon en doordien zij uit een schor kraaijend geluid dikwijls overslaat in een raauwen bastoon of in een geruisch zonder klank.

Het laryngoskopisch onderzoek verried terstond de aanwezigheid van een volkomen ronden polyp ongeveer ter grootte van eene erwt, met eene gladde gespannene oppervlakte en van eene donkerblaauw roode kleur. Zijn aanhechlingspunt is wederom tusschen het eerste en het tweede derde gedeelte aan den vrijen rand van

den regter ondersten stemband (zie fig. 33).

Even als in het vorige geval kan men hier gemakkelijk waarne¬

men, dat de polyp in de stemspleet wordt ingeklemd, dat hij op de trillende glottis rust wanneer een sterke luchtstroom hem naar boven heeft geslingerd en uit den klem bevrijd. Even [als in het vorige geval verklaart dit

Sluiten