Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beide zijden door de schedelbeen deren heen duidelijk gehoord als de uitwendige gehoorgangen hermetisch gesloten zijn; zijn zij open dan wordt het horologie regts op ruim 4-" links nog slechts op 2" duidelijk gehoord. Met hel speculum vertoont zich het trommelvlies aan beide zijden bijna gelijk; met uitzondering van eene onbeduidende vermindering in doorschijnendheid, die echter aanderegter zoo wel als aan de linkerzijde voorkomt, is het volkomen normaal.

De huig schijnt korter dan gewoonlijk en wijkt iets naar regts af, de amandelen zijn een weinig gezwollen, misschien links iets meer dan regts. De achterwand van het slokdarmhoofd is matig gezwollen en men ziet daarop eenige strepen van schuimend slijm. Bij de proef van valsalva voelt patiënt dat aan de regterzijde de lucht met een sterken stroom in de trommelholte dringt en het trommelvlies spant, terwijl hij aan de linkerzijde hetinslroomen van lucht aanvankelijk volstrekt niet, maar na met klimmende kracht herhaalde pogingen hier en daar wel duidelijk waarneemt, verklaart hij tevens, dat hier slechts bij groote inspanning lucht in de trommelholte geraakt en dan toch nog maar weinig, verder dat daarbij het vlies ook naauwelijks merkbaar wordt gespannen. Dit gewigtig resultaat wordt door middel van katheter en luchtdouche volkomen bevestigd. De katheter kan regts slechts met veel moeite en met een kleine wending naar buiten door het middelste gedeelte van den ondersten neusgang ingebragt worden, maar is zij eenmaal in de keelopening der tuba ingebragt dan geeft de auscultatie bij het aanwenden eener luchtdouche het gelijkmatig instroomen van een' breeden kolom lucht te kennen zonder eenig knetteren of reutelen. Links gaal de katheter gemakkelijk door den neus, maar de auscultatie van het oor laat gedurende de aanwending der douche hooren, 1° een fijn geaccentueerd hoog sissend geluid; 2° zoowel in de nabijheid van het trommelvlies als op grooteren afstand daarvan knetteren en reutelen.»

Tot zoo verre Dr. iiirschler.

Het rhinoskopisch onderzoek van den patiënt werd door mij meestal in tegenwoordigheid van Dr. hiuschler verrigt en wel op den 22Jten en 2oaten Februarij en op den 8ie" Maart 1860.

Tot het onderzoek van het cavum pharyngo-nasale werd de tong

Sluiten