Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRUKFOUTEN.

Bladz. 2 regei 4 van onder staat: lmd, als lees: had, gelijk

„ 5 „ 14 „ boven „ uitgedacht „ uitgedachte

).31 ,, 5 „ onder „ Elk „ Iemand

.. 40 „ 5 „ „ „ voert „ brengt

46 „ 6 „ boven „ schuin „ schuins

„ 46 „ 13 „ „ „ als voorbeeld „ b. v. b.

» 52 „12 „ onder moet weggelaten worden „ „ten deele gestippeld"

„ 65nootreg. 8 „ „ staal: punt b „ punt b'

„ 67 regel 15 „ boven „ worden „ wordt

» 75 „ 15 „ „ „ dezelfde „ denzelfden

78 „ 7 „ onder „ falsettoonen „ keelstem-toonen

» 80 ,, 6 „ boven „ dwarse ,, dwarsche

» » 14 „ „ „ SANTORINUS „ SANTORINI

» 85 „ 7 „ onder ,, schuinse „ schuiusehe

» 86 „ 4 „ boven „ diepe „ diep

" 8^ " 1® » » „ wij zouden „ men zoude

„ 89nootreg.4 „ ouder „ opheffen „ ontstaan

» 108 regel 5 „ „ „ tandvormig „ onregelmatig

» l23 » 5 „ „ „ te grootte „ ter grootte

„127 „ 6 „ boven „ naauwgezette „ naauwkeurige Plaat II fig. 1 staat: h.ph lees: a. ph.

„ „ „ 7 „ zb bs „ rb lb

Voorts slaat in de figuren 5, 6 en 7 van Plaat II en in fig. 13 van Plaat III lij ae lees daarvoor lig. ae.

Andere misstellingen verbetere de welwillende lezer.

Sluiten