Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

De laatste drie jaar heb ik op Java de leiding gehad van het doorgangshuis voor Inlandsche krankzinnigen te Soerakarta. Dit ambt was mij een rijke bron van nieuwe ervaring. Over het doel der inrichting en de vraag in hoeverre dat doel werd bereikt, zoomede over de vormen van psychosen, die ik er waarnam, hoop ik binnenkort elders iets mede te deelen. Wat zich al aanstonds deed gevoelen, was het volledig gebrek aan onderzoekingen bij normalen, waaraan de resultaten bij zieken zouden kunnen worden getoetst. Over de prestaties van het ongeschoolde verstand weten wij nog zeer iveinig. Het is mijn bedoeling in dit proefschrift, althans voor een bepaalde onderzoekingsmethode, daarover eenig licht te doen opgaan. Dat ik daarvoor juist in de eerste plaats het onderzoek met platen koos, heeft zijn bijzondere reden. Het komt omdat ik destijds in de kliniek van mijn betreurden leermeester Heilbron ner dat onderzoek zoo ten volle heb leeren op prijs stellen, en het dus al spoedig ook bij mijn Javaansche patiënten ging toepassen. Met welk gevolg moge in deze verhandeling blijken.

Dat Gij, hooggeleerde Winkler, U bereid, ver klaar det mijn promotor te zijn en daartoe dit werk hebt willen aanvaarden, stemt mij zeer dankbaar. Van TJw vriendelijke welwillendheid en van Uw meesterschap op het gebied waar ook mijn arbeidsveld ligt, heb ik wederom een diepen indruk ontvangen.

Het doet mij leed bij deze gelegenheid, enkelen van hen, aan wie ik mijn geneeskundige opleiding verschuldigd ben, niet meer terug te zien. In de eerste plaats geldt dit professor Heilbronner, bij wien ik na mijn artsexamen eenige jaren assistent was, uit welken tijd ik kostelijke herinneringen met mij draag. Ik heb getracht in Indië mijn arbeid te verrichten in Zijn geest. — Maar ook de hoogleeraren Talma en Pekelharing zijn niet meer. Het

Sluiten