Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

linge verhoudingen: het stadium der verklaring. Ik merk hierbij op, dat het woord „beschrijving" thans in een anderen zin wordt gebruikt dan zooeven. Hier beteekent het: inzicht hebben in de actie van een plaat; de handelingen die daarop worden afgebeeld, als zoodanig herkennen; hetgeen zich in de antwoorden onmiddellijk daarin int, dat het kind werkwoorden gaat gebruiken. Beschrijven in dezen zin kan dus zeer wel gepaard gaan met „Selbsttatigkeit"; ja zelfs in het stadium van het opsommen zal men daarvan eventueel reeds sporen kunnen waarnemen. Het zou de moeite loonen op deze wijze speciaal ook de ontwikkeling'van het stelling nemen bij kinderen nog eens wat nader te onderzoeken, te meer omdat men het er algemeen over eens is, dat juist het platen zien voor hen een zeer krachtige prikkel is om zich te uiten, zoodat zelfs kinderen, die bij andere proefnemingen slechts een verlegen stilzwijgen bewaren, hier loskomen, waardoor men op het onverwachtst nog gelegenheid krijgt bij hen een blik naar binnen te slaan.

Deze drie stadiën in het intellectueel verwerken van een tafereel: opsommen, beschrijven, verklaren, vinden hun oorzaak daarin,

lp. dat de kinderen eerst gaandeweg met de techniek van zulk een samengestelder afbeelding vertrouwd raken, en

2e. dat de algemeene ontwikkeling, die noodig is om — onafhankelijk van dit inzicht in de techniek — de verschillende onderdeelen van de plaat als zoodanig te herkennen en in hun onderlinge verhouding te verstaan, natuurlijk eveneens slechts langzamerhand wordt verkregen.

Men spreekt hier daarom terecht van stadiën van geestelijke rijpheid. En de overweging dat een bevattelijk kind ■— onder overigens dezelfde omstandigheden — ieder dier stadiën spoediger bereiken zal, dan een ander dat van huis uit dom is, heeft Binet en Simon er toe gebracht deze methode uit te werken tot een toetssteen voor hun intelligentie-onderzoek, die algemeen om zijn doelmatigheid wordt geprezen en die sedert dien in hun systeem dan ook een der gewichtigste plaatsen inneemt.

Sluiten