Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook in haar huidigen vorm zij 11 de series natuurlijk niet volmaakt. Met name liet de keuze der plaatjes in serie I achteraf nog al wat te wenschen over. Ik handhaafde haar evenwel zooals zij nu eenmaal was, omdat ik aan den anderen kant juist daardoor op een eigenaardigheid in de wijze van waarnemen een onverwacht en merkwaardigen kyk had gekregen.

Het aantal p.p. bedroeg hier in totaal 100, verdeeld over 5 series, ieder bestaande uit 10 mannen en 10 vrouwen.

§ 2. De Resultaten.

A. Serie I.

(Gekleurde enkelvoudige afbeeldingen). (Bijlage 1).

Ik wilde zoo eenvoudig mogelijk beginnen en koos dus voor mjjn eerste proefreeks een aantal gekleurde afbeeldingen van dieren en voorwerpen, waarvan zich liet verwachten dat men ze in werkelijkheid herhaaldelijk had gezien en goed kende. Om dat laatste te kunnen controleeren, nam ik van de onder N°. 1—5 afgebeelde dieren een dood exemplaar en van de afbeeldingen 6, 8, 10, 11, 12 en 15 het voorwerp in natura, ter vergelijking mee. Voor N°. 7 en 9 was dat niet noodig; die hadden wij op het landelijk erf van onzen gastheer onmiddellijk bij de hand; terwijl wat N°. 13 betreft het onderzoek plaats had aan een tafel precies als daar staat afgebeeld. Van den stoel (N°. 14) moet ik toegeven, dat deze in zijn afwerking nog al wat verschilt van dien welken men in Indië gewoonlijk aantreft1). Ik had echter niet de beschikking over een beteren, omdat ik naar gekleurde afbeeldingen van specifiek Indische voorwerpen, die in natuurgetrouwheid konden wedijveren met deze feitelijk Hollandsche — zij waren geknipt uit de indertijd

'i) De gewone desaman bezit stoelen noch tafels en ligt of zit op de baleh-baleh of op zijn matje. Hij ziet die voorwerpen ecliter dagelijks in de woning van zijn meer gegoede rasgenooten; de stoelen dan ecliter gewoonlijk met oen rug cn zitting van gevlochten matwerk.

Sluiten