is toegevoegd aan uw favorieten.

Over oogveranderingen bij lepra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ik in de toekomst ook op Uw vriendschap zal mogen blijven rekenen.

Zeergeleerde Kayser, uit de vele gesprekken, die wij over het lepravraagstuk gevoerd hebben, is het mij duidelijk geworden, hoe groot Uw kennis is van de Lepra, welker bestudeering U zich tot levenstaak hebt gesteld en waarin gij zoo bij uitstek deskundige zijt. Ik acht het een groot voorrecht, in de gelegenheid te zijn geweest, om zeer veel van U in deze te hebben mogen leeren. Ik dank U daarvoor, alsook voor de belangstelling, die gij in mijn werk getoond hebt.

Collega Pieck, voor de hulp, die gij mij bij het bestudeeren der microscopische praeparaten, met de U eigen groote bereidwilligheid verleend hebt, alsook voor hetgeen gij mij van de Path. anatomie van het oog geleerd hebt, ben ik U bijzonder veel verplicht.

Met genoegen zal ik terugdenken aan ons gezellig en aangenaam samenzijn op de Oogheelkundige Afdeeling en daar buiten.

Aan U, Collega De Haas, past een woord van bijzondere waardeering voor de buitengewone hartelijke, collegiale en prettige samenwerking. Gij hebt evenals Pieck en de. andere assistenten door Uw jovialen en kameraadschappelijken omgang de twee jaren van mijn werkzaamheid op de kliniek en de polikliniek tot een zeer aangename gemaakt.

Een werkzaamheid in kliniek en laboratorium is niet mogelijk, zonder in nauw contact met den verplegenden en den technischen staf te komen. Met genoegen kan ik verklaren, dat de verhouding steeds een aangename is geweest. Voor de groote mate van hulpvaardigheid der zusters, maar bovenal van U, Zeer geachte Zr. Sevenhuysen, ondervonden, ben ik ten zeerste erkentelijk.

Aan U, zeer gewaardeerde Brouwer Sr. en Jr. voor Uw technische hulp, die gij steeds bereid waart te verleenen en aan U. A, de Jong, voor den grooten ijver, waarmede gij het zeer groot aantal praeparaten hebt helpen vervaardigen, mijn besten dank.

Ook U, G. de Jong, bediende in het Instituut voor Tropische Geneeskunde, dank ik voor de voorbeeldige wijze waarop gij voor mijn proefdieren gezorgd hebt.

De Hoogleeraren en Collegae, die door toezending van patienten