is toegevoegd aan uw favorieten.

Over oogveranderingen bij lepra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht van de bij de onderzochte patienten waargenomen oogafwijkingen.

Aanwezigheid van

Waar infectie Vorm van Hoelang Wanneer Wenk- Oogleden. Conjunctiva en Cornea. Sclera. I"s en Corpus Ciliare. Lens en glasvocht. ' undus. lsus- leprabacillen.

Patiënt. Geslacht. Leeftijd. opgedaan> de Iepra. ziek. oogklachten. brauwen. D traanwegen.

mi,, i i i —- | ccniptrelen. O.D. 1/12 g-. er. v. Talrijke 1. bac. in neus-

___J ' 3 jaar geleden werd Madarosis Ptosis, Tylosis, Mada- Conjunctivitis Epiphora Hypaesthesie Corneo-scleraal leproom. ^nec^^t™Phl%1^" Cat . immatu.a. P» O.S. 1/30 g. g. v. slijm en wondsecreet, niet

'•N-659- m' 54 J' °-Ind,ë- L-tuberos- 1/J lletziengminder;had Partial.,lePro- rosis partial. Traanwegen niet door- Keratitis punctata (O.D.) ffiliaire in afkrabsel van de. cornea

C. 1927. voor dien tijd last van men in de gankehjk. snperfic et profand. Groot ve^kX^oroom 1. bac. a. d. rand v. h.

ontstoken oogen en wenkbrauw- Palpebrale deel van de Pannus lepros Groo verkalk leproom bovenooglid.

tranenvloed. streek. traanklier puilt in O.S. Beslag op de 1- d. (O.D.)

sterk uit. acnterviakte v. d.

Dacryoeystitis O.D. cornea. ■ —— —— ■

T% ■ , ' TT ,, ,u • I — Svnechieën Atroüh iridis. Resten van exsudaat Eerst niet te spiegelen. V.O.D. 2,5/60 (v.). g.g.v. L. bac. in neiisslijm en

m" 9 m 37 i O-Indië I mixta. 9 j. Sedert April 1927. Madarosis Ptosis-Tylosis Madarosis Conj. chromo. Epiphora Hypaesthesie ifidocycl chron zeer ge- op de lens. NairidectomieinFebr.'28 V.O.S. 3/60 g.g.v. werd m afkrabsel v. d. cornea.

2. N. 2652. m' 37 J- °'Ind J partial. totalis. (traanwegen doorganke- oppervl. kleurb. j '"te lichtreactiV konfutldusgezien worden, onder behandeling beter Evenzoo a. d. rand v. h.

C- 1927- Ujk)' tilTptsuperf!etprof. i d. iris. Geen afw. respect. 3/10 en 5/10. bovenooglid.

Zwart beslag op achtervlakte v. d.

cornea. —. .... — — — —

.1 7 — —■ " | T ! . . . . , j~T T" " Z Svnechieën Atronh iridis. Resten van exsudaat Niet te spiegelen. V.O.D. ^ In neusslijm en afkrabsel

„ . n r vb I 2' i Sedert 1914 Madarosis Ptosis Tylosis Lagoph- Conjunctivitis Epiphora. Anaesthesie. Ke- y mt •- eri ™<rment-afzettingen V.O.S. _L. v. d. conea 1. bac.

3. N . 3077. v. 33 j. O.-Indië. L. j 2. j. thalmuspayralytic(Ectrop. Eversio v. d. onderste ratitis p. superf. ndocycl. chr. Mihau-. en p.gment afzett.ngen M Virchowsche lepra cel.

C. 1927. , palp. inf.) Madarosis traanpunten. et prof. Keratitis lePr' '' a- lrls' p ae ie . ^ praeparaat v d>

totalis. e' lagophthalmo.

cornea.

_ _ — —-———

i ———— —-— —— —~ - ~~~ . fTT i • tr Iris iets atroDhiseh rea* Lens in O.D. helder, Fundus O.D. goed te V.O.D. 1>^/l0 met oph. In neusslijm en afkrabsel

* No o, m 56 j O-Indië. L. mixta. 12 j. Heeft nooit oog- Madarosis Blepharochalasis, Ptosis Conj. geen afw.; | Hypaesthesie, Ke- eeert op licht en con'verg.'in O.S. iets troebel. zien; papil iets bleek. + 1 = 5/l0. v. d. cornea 1. bacillen.

4- N. 46.2. m" JÓJ' U klachten gehad; be- totalis. Tylosis,Madarosis totalis. Traanwegen ook met rat,t,s p. superfic. fn O.D bet^ dan fn Details van fundusUS. V.O.S. 4/10 g.g.v.

c' 192/' halve over mi"der ^annus" leüros O.S.Miliair-lepromeni.d. niet scherp waar te

goed zien dichtbij (in P jris_ Verkalkt leproom i- nemen.

de laatste jaren). d_ ;r;s van o. D.

i ■ — j " ~~ T- " "T* ' " _ " Svnechieën-nunillen rea- veel pigment-afzettingen, Geen afw. in fundo. V.O.D. 10/10 f. g.g.v. Nu geen bac. in neus-

5 N°. 4632 »■ I 31 j- Vermoedelijk ie L. Maculo- 11 J- In 1926. M.Oaro.i, Ito*. G,.n,I,v. ,Lr,n op iicM «„ een- in . •*> V.O.S. s/l0 met sph. + slijm en afkrabsel C. 1927. i ««; ..f —e,ta. («U O.O.) p.».l„, SS ir8e„,ie, „eek, o,. 1„- M.mp.n ep de lens. 1 ~ «M 7^

lijkheid bestaat, . matropine; miliaire en t j\

dat de infectie in grootere lepromen i. d. neusslijm aangetoond).

Holland heeft iris.

plaats gevonden. 1

TTT""""" 7 " ~ ~ " ~ ~~ Normale reactie- miliaire Geen afw. Geen afw. V.O.D. 9/10 f. g.g.v. In neusslijm geen 1. bac.

6 N°. 280. m. 33 j. O.-Indië. L. mixta. lTT Heeft nooit oog- Madarosis Ptosis Tylosis, Mada- Geen afw. K^^ punct. lepromen i. d. iris. V.O.S. 8/l0 met cyl. + In afkrabsel v. d. cornea

J klachten gehad. partialis. rosis partial. K.eratitis punci t- o,5 as h. = 8/l0 r. talrijke 1. bac. C. 1928. superf. et prof.

Pannus leprosus. ——— — — —

~ 7~ Normale sensi- Z Geen afw Geen afw. Geen afw. V.O.D. 10/io g.g.v. Geen 1. bac. in neus-

7. „. 9U ~ 28 j. W.-Indië! L. maculo- 7 j. Geen oogklachten. Geen afw. Geen afw. Geen afw. biliteit." O.S. idem. slijm en in afkrabsel v.

r ,'090 anaesth. In O.D. in boven- d- cornea-

helft v. d. cornea Keratitis punct.

superf. Cornea O.S. vertoont geen

veranderingen. — — ———

—— 7" : " ■ r„,n ~v _ Miliaire lepromen i.d. iris Geen afw. Geen afw. V.O.D. et O.S.M/10g.g.v. Geen 1. bac. in neus-

8. N'. 1301. I 23j! Vermoedelijk in L. maculo- 6 m. (?) Geen oogklachten. Geen afw. Geen afw. Geen afw. Geen afw. nQr_ shjm en afkrabsel v. d. c ig23 O.-Indië. anaesth. maal. cornea.

— — T" ; " T 7" " Geen ifw Geen afw. Geen afw. V.O.D. 2/10 met sph. Nu geen 1. bac. in neus-

~ No 1471 v 20 ï W.-Indië. L. maculo- ± 2 j. Geen oogklachten. Geen afw. Ptosis O.D. Hyperaemie. v. d. con- Geen afw. • — lQ cyl. — 1.5 as. slijm gevonden; vroeger

9 • anaesth. junct. Vert_ _ 5/10 r_ wel door behandelend

c- 1928" V.O.S. 8/l0 f. met sph. arts.

— 0,5 = 10/10.