is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de werking van alkaloïden op het oog, in verband met eenige eigenschappen van het kamervocht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aaneenkoppeling van de zwakke cocainebase en het sterke zoutzuur.

Een deel van het zout komt dan ongetwijfeld als zoodanig in de oplossing voor, een ander deel echter zal hydrolytisch gesplitst zijn in base en zoutzuur; dit laatste zal geheel electrisch zijn gedissocieerd in H+ en Cl-ionen.

Verder zal de cocainebase ook gedeeltelijk electrisch gedissocieerd zijn. Men heeft hier dus met een zeer ingewikkeld mengsel te maken.

Tenslotte zij er nog op gewezen, dat de aanwezigheid van alkaloïden de doorlaatbaarheid van vliezen kan doen veranderen, zooals bijv. voor spiermembranen is aangetoond 1) en door Brinkman en v. Szent-Györgi 2) waargenomen is bij kollodiumfilters, die tevoren met atropine en cocaine waren behandeld.

We zullen nu de resultaten onzer proeven, in verband met de talrijke boven opgenoemde invloeden, die de doorlaatbaarheid van het hoornvlies beheerschen (vermoedelijk zijn er nog andere invloeden, die we niet kennen), eens wat nader beschouwen.

Versch gedestilleerd water (pH 7.00) doet na 5 min. de H-ionenconcentratie van het kamerwater niet veranderen. Zie proef 17, pag. 56.

*) Gellhorn, t. a. p. pag. 24. ') Idem, pag. 40.