is toegevoegd aan uw favorieten.

Over hydrocephalus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vele gevallen er door zijn aangedaan. Gelukkig nu, dat, zooals overal in ons lichaam, ook hier in normale tijden niet met maximale kracht wordt gewerkt, maar dat een aanzienlijke reservekracht beschikbaar is, zoodat het bestaan van een klein aantal ruimten reeds voldoende kan zijn om een normaal evenwicht in vochtaanmaak en afvoer te onderhouden. Bij vrije doorgankelijkheid van de openingen en de kanalen zien wij de ingebrachte lucht in de basale cisternen terecht komen en vandaar zich op de hersenconvexiteit verdeelen.

Bij een waterhoofd zullen wij natuurlijk ook moeten zien, wat ons hier aan open banen is overgebleven. Dandy gelooft niet, dat een hydrocephalus kan ontstaan, als alle of zelfs vele van de cerebrale sulci kunnen worden zichtbaar gemaakt door lucht.

Hier bestaat wel weer een bron van vergissingen. Wanneer er een hooge druk heerscht in de kamers, dan wordt de hersenmassa met vrij groote kracht tegen den binnenkant van den schedel gedrukt. Wij weten, hoe de hersenwindingen daardoor worden afgeplat en de er tussehen overblijvende ruimten dichtgedrukt, waardoor ze den indruk zullen maken van afgesloten te zijn, terwijl ze in werkelijkheid wel bestaan, doch in geheel gecomprimeerden toestand.

Zoo in de bijna capillaire ruimten op de hersenconvexiteit, bij hoogen intracranieelen druk, al lucht zou intreden, zou het toch heel moeilik zijn, dit op de foto te herkennen. Het kan daarom ook zyn voordeel hebben de druk in de kamers eerst flink te verminderen, waardoor ook de druk op de basis cranii afneemt en eerst dan het onderzoek te verrichten.

Niet onwaarschijnlijk is dit mechanisme alleen zoo nu en dan reeds voldoende om een waterhoofd te doen ontstaan en te laten voortbestaan. Er zijn althans gevallen bekend, waar door eenmaal puncteeren een grooter wordende schedel weer tot zijn normale verhoudingen terugkeerde.

De derde ventricel is altijd ook sterk uitgezet; de bodem vooral is vaak als een uitpuilende bol aan de obductiepreparaten te zien. Op het ventriculogram is de uitzetting duidelijk, maar kan bij onnauwkeurige beschouwing, gemakkelijk voor een der basale ruimten worden gehouden.

Wanneer een niet communiceerende hydrocephalus bestaat met