is toegevoegd aan uw favorieten.

Over hydrocephalus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bereikt men werkelijk voldoende resorbtie? Hierover bestaat ook weer geen eensluidend oordeel. Hooren wij eens eenige schrijvers.

Muskens spreekt van een blijvende verbinding van den derden ventrieel met de subdurale ruimten. Antonn en von Bramann spraken in hun oorspronkelijke publicatie van de communicatie met de subduraalruimte, welke er weer door hersteld werd; zij namen dus blijkens deze opmerking ook voor de normale stroom de subdurale ruimte als de voornaamste aan; het belangrijke in deze opvatting is dus, dat zij meenden, dat het vocht weer komt, waar het hoort te zjjn.

Payr noemt de balksteek een operatie, waardoor wel degelijk een blijvende verbinding met de subarachnoideaalruimte wordt gemaakt.

Tillmann in het handboek van Bier, Braun en Kümm e 1, spreekt van afvloed naar de subduraalruimte, terwijl het in het handboek van Bruns, Garré en Küttner een afvloed heet te zijn naar subarachnoideaalruimte.

Ook B i c k h a m spreekt van het vocht, dat na de balksteek de subdurale ruimte vult.

Dandy zegt: de liquor hoort te zijn in de subarachnoideale ruimte, maar komt door den balksteek in de vaatlooze subduraalruimte, wat geen nut heeft, omdat deze niet resorbeert.

Deze verschillende opvattingen mogen nu misschien voor een deel voortkomen uit de onnauwkeurigheid in de manier, waarop men zich uitdrukt of zijn misschien bij de opvatting, die men tegenwoordig hier en daar huldigt, dat er slechts twee hersenvliezen zijn en niet drie, hierdoor verklaarbaar; maar Dandy uit zich zeer positief in dien zin, dat het vocht in de verkeerde ruimte zou komen.

Het zou zeer gewenscht zijn, hierover meer klaarheid te hebben. Wanneer wij de anatomie van deze streek beschouwen, dan zien wij, dat de arachnoidea, die de hersenconvexiteit bedekt in de fissura longitudinalis cerebri indringt, verband houdende met de mediale hersenvlakte. Diep in de fissuur echter gaat het vlies van af deze mediale hersenvlakte over op den onderrand van den falx en gaat vandaar weer op dezelfde wijze naar de overliggende hemispheer, aldus de cisterna eorporis callosi vormende. Bij de