is toegevoegd aan uw favorieten.

Over hydrocephalus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op het corpus callosum, den anderen keer weer is hij zoo smal, dat hij lijkt te ontbreken, en tusschen deze beide uitersten komen alle overgangen voor. De vorm houdt wel eenigszins verband met den schedelvorm en hij geeft een methode aan, waarop men met tamelijk groote nauwkeurigheid, reeds bij levenden den vorm van den falx zou kunnen vaststellen. Maar over de cisterna corporis callosi in verband hiermee spreekt hij in het geheel niet.

Het zal wel zeer moeilijk zijn uit lijkenpreparaten een goed oordeel over de grootte, die de cistern gedurende het leven had, te krijgen. Daarvoor treden immers te veel secundaire veranderingen op. In de eerste plaats valt de schedel in. Reeds voor den dood ziet men als regel bij kleine kinderen, hoe de fontanel, die eerst sterk uitpuilde, nu evenzeer ingetrokken is en zelfs hol gespannen staat; alle naden worden smaller, alle schedelafmetingen worden kleiner en de falx zakt naar beneden. Na den dood wordt dit nog sterker, nog meer vocht wordt geresorbeerd en het zal wel zeer moeilijk, zoo niet onmogelijk zijn, de verhoudingen, die gedurende het leven bestonden, te reconstrueeren.

Bij oudere patiënten met geheel verbeenden schedel wordt het iets gemakkelijker. Zoolang men den schedel intact laat, blij\ en de verhoudingen wel ongeveer gelijk. Wanneer men echter het schedeldak verwijdert, wat bij de gewone manier van obduceeren altijd gebeurt, treden dezelfde bezwaren op, die ik zoo juist voor de kleine kinderen noemde. Neemt men nu nog, zooals gewoonlijk, met den schedeldoos den falx in zijn geheel weg, dan is een oordeel over dit punt onmogelijk geworden. De eenige manier bestaat naar mijn meening in het maken van vriescoupes door den ongeschonden schedel, althans wanneer men uit den postmortalen toestand de anatomie wil bestudeeren.

Gemakkelijker zou het misschien zijn, wanneer wij hierover reeds gedurende het leven zekerheid konden krijgen; wanneer wij reeds gedurende het leven en vóór een eventueele drukontlastende operatie een oordeel konden krijgen over den vorm en de grootte van den cistern. En misschien is dit op eenvoudige wijze mogelijk en wel door niet, zooals wij tot nu toe gewend zijn, de balksteek op het gevoel uit te voeren, doch door te zien wat wij doen. Daarbij moeten wij niet het groote voordeel behoeven op te offeren van