is toegevoegd aan uw favorieten.

Proefondervindelijk onderzoek van betrekkingsklanken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitingen van dieren en menschen, dan merken wij op, dat in het algemeen de dieren des te meer geluiden voortbrengen naarmate zij gezelliger leven. In dit opzicht neemt de mensch al dadelijk een bevoorrechte plaats in.

Wat de techniek van het geluid geven betreft hebben wij drie groote groepen aangetroffen. De grof mechanische wijze van klank geven komt als eenige geluidsuiting voor bij de insecten, waar zij soms een groote volmaking bereikt. In haar eenvoudigsten vorm troffen wij haar naast andere klanken aan bij zoogdieren en mensch.

De dieren, die zich door een lichten en luchthoudenden bouw hebben aangepast aan het zich voortbewegen door de lucht, hebben daardoor tegelijk een geweldigen voorsprong, waar het gaat om het verbreiden van geluidstrillingen. Zoo komt het systeem, waarbij de spieren min of meer direct het geluid veroorzaken , vooral bij de insecten, de luchtdieren bij uitnemendheid, tot zijn recht.

, Nadat in de klasse der visschen, waarvan de meeste zeer eenzaam leven en stom zijn, de meest uiteenloopende technieken worden beproefd, treffen wij, te beginnen met de amphibiën, bij alle gewervelde dieren stem aan. Bij de vogels, ook weer luchtdieren, bereikt de stem haar grootste volmaaktheid. In de klasse der zoogdieren beschikken alleen de soorten, die wij gewoonlijk als de hoogst ontwikkelde beschouwen, aap en mensch, over een stem, die met die der vogels is te vergelijken.

Bij de chimpansee's bestaan naast elkaar twee verschillende systemen om door stemgeluid bepaalde begrippen aan te duiden: een stelsel van klankengroepen en een stelsel van melodieën. Bij den mensch is het eerste stelsel, bestaande uit samenvoeging van stemklanken en andere op luchtverplaatsing berustende klanksoorten tot spraak geworden. In deze spraak en nog veel meer in den zang oefent ook de melodie haar invloed. Zij bewaart daarbij een min of meer onafhankelijke positie, hetgeen aan het samenspel van spraakklanken en stemtoon de mogelijkheid tot eindelooze afwisseling geeft.