is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot de geneeskundige topographie en statistiek van Gouda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§15. DE GASTHUIZEN.

Het katharine Gasthuis, tot voor weinige jaren een der meest gebrekkige en ondoelmatige inrigtingen van die soort van gestichten, heeft groote verbeteringen ondergaan: de daarin verpleegde personen (met uitzondering van eenige kost-koopers, die afzonderlijke woningen hebben), zijn in ruime, luchtige, heldere zalen gehuisvest; de grootste dezer zalen kan twintig personen bevatten; de andere, van 10 tot 16 ledekanten voor één' persoon, met behangsels voorzien, dienen tol slaapplaatsen. Des winters vindt eene behoorlijke arerwarming en verlichting der zalen plaats. De voeding is goed en aan de gezondheid bevorderlijk ; voor de zieken is het noodige verkrijgbaar ; ook wordt aan alle personen, welke in het huis verpleging genieten, des morgens koffij en des middags thee toegediend. Het is te bejammeren, dat de zalen geene opene vuursteden hebben; niet alle met planken vloeren voorzien zijn; dat er geene bad-inrigting bestaat; dat het huis aan de zieken, gedurende hun verblijf in hetzelve, geene kleeding kan geven, en dat er van tijd tot tijd krankzinnigen, in daar voor aanwezige vochtige, koude, donkere hokken worden opgesloten, waarin die ongelukkigen spoedig hunne gezondheid verliezen, en veelal eene prooi des doods worden.

In het katharine Gasthuis worden zieken en proveniers ot kost-koopers van beide geslachten opgenomen. In het elisadeth s Gasthuis, ol oude