is toegevoegd aan uw favorieten.

De behandeling bij acute infectieziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

direct in de aderen spuit. Zeker is de gevaarlijke intraveneuse inspuiting de meest afdoende, maar de bewering van dien auteur is . . . nonsens. Dergelijke beweringen had Mackenzie wel op het oog, toen hij sprak van „that assumption of complete knowledge which is so characteristic of much in medical writings".

Wanneer wij zien, hoe moeilijk het is, om een juiste waardeschatting te geven omtrent het meest gebruikte serum, dan is het niet te verwonderen, dat het ten opzichte der andere antitoxische sera nog veel lastiger is. De oorlogservaringen hebben waarschijnlijk gemaakt, dat men vele gevallen van tetanus kan voorkomen, indien men na iedere sterk verontreinigde verwonding antitetanusserum inspuit, maar of het serum eenige waarde heeft, wanneer de verschijnselen aantoonen, dat het tetanustoxine een vaste verbinding met de cellen van het centrale zenuwstelsel heeft gevormd, is absoluut onzeker.

Over de andere anti toxische sera zullen wij thans niet spreken; al zijn er zeer belangwekkende onder, zij vinden niet zulk een uitgebreide toepassing als de genoemde.

Wanneer men dit alles bedenkt, dan is het onbegrijpelijk, dat er geneesheeren zijn, die na een enkel treurig afgeloopen geval van diphtherie, voortaan geen serum meer geven, „omdat hun ervaring heeft geleerd, dat het serum toch niets doet". Het klinkt altijd een beetje suspect dat spreken over „ervaring", wanneer deze niet objectief door de taal der cijfers wordt gesteund. Zei niet Kant: „In jeder Naturwissenschaft ist nur soviel wahre Wissenschaft an zu treffen als Mathematik darin enthalten ist". Wij kunnen niet voorzichtig en . .. consciëntieus genoeg zijn.

Het gaat hier om menschenlevens! Men kan misschien zonder geweten een goed diagnosticus zijn, maar geen goed geneesheer. Ik herinner mij, hoe mijn oud-leermeester Kouwer in een van zijn gloedvolle improvisaties over de medische ethiek, ons studenten eens toeriep: „Jullie zijn geen van allen te stom om dokter te worden, maar sommigen van jullie zijn er wel te slecht voor". Ik hoop, dat hij geen gelijk had, maar ik heb die woorden nooit vergeten en ik meen, dat zij de moeite waard zijn, om er een les over de therapie mee te eindigen.