is toegevoegd aan uw favorieten.

De chemie in dienst der overheid in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ciën over een scheikundig laboratorium, gevestigd te Amsterdam in het Oost-Indisch Huis.

Verder breng ik in herinnering, hoe het Staatstoezicht op de Volksgezondheid hier te lande, hetwelk is opgedragen aan een Centralen Gezondheidsraad, Hoofdinspecteurs en Inspecteurs van de Volksgezondheid en Gezondheidscommissiën, bij het onderzoek naar den staat der volksgezondheid, hare bevordering en wat daarmede samenhangt, in vele gevallen de hulp der chemie niet ontberen kan. Zoo werd dan ook, en wel te Utrecht, een „Centraal Laboratorium ten behoeve van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid" gesticht met een afzonderlijke chemisch-pharmaceutische afdeeling, waarin chemische onderzoekingen kunnen plaats vinden van allerlei aard.

Voorts vestig ik uwe aandacht op een groep van instellingen, van Overheidswege in het leven geroepen, gedeeltelijk wederom ter bevordering van de algemeene volksgezondheid, die in de laatste jaren in de samenleving, ook in ons land, een rol van beteekenis zijn gaan spelen. Het zijn de instellingen, waaraan is opgedragen het toezicht op de hoedanigheid der levensmiddelen, en daarmede de opsporing en bestrijding der oorzaken, waardoor die hoedanigheid eventueel te wenschen overlaat. Hoewel de instelling van dit toezicht tot dusverre nog slechts door Gemeentebesturen ter hand werd genomen en in een paar gevallen door de Provinciale Overheid, kan verwacht worden, dat door de Regeering mettertijd wettelijke voorschriften zullen worden gegeven, waarbij aan de gemeenten, hetzij op zich zelf of in combinatie met andere gemeenten, de verplichting wordt opgelegd, een dergelijk toezicht in te stellen of zich aan te sluiten bij het van provinciewege georganiseerde toezicht.

De zorg voor voldoende deugdelijkheid der levensmiddelen vereischt weer de voorlichting der wetenschap, want in de meeste gevallen kan niet worden volstaan met een eenvoudig organoleptisch onderzoek, een onderzoek of keuring op uiterlijk, smaak, reuk enz. Naast de biologische wetenschappen is het de scheikunde vóóral, die de voorlichting heeft te verstrekken.