is toegevoegd aan uw favorieten.

De levensverrichtingen als rhythmische gebeurtenissen beschouwd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

resonantie-schommeling van onderarm en hand, waarbij de sterk gespannen spieren de noodige elastische kracht leveren. Immers de samenstelling van de massa van het lichaamsdeel met de veerkracht der spieren is iets, wat in 't algemeen trillen kan en bij genoegzame spanning dit ook inderdaad doet met een frequentie, die overeenstemt met de elementaire schommelingen in de spierspanning. Registreert men dit vuistschudden, dan verkrijgt men werkelijk een curve, die een zuivere sinusoïde zeer nabij komt. Een ander zeer bekend door Marey onderzocht geval is dè schommeling van elk onzer armen bij het loopen. Het blijkt inderdaad, dat bij een eenigszins snellen pas de schommelingen, die in 't lichaam gemaakt worden, van de grootte-orde van 80 tot 100 per minuut zijn. De slingerduur van den arm is van dezelfde grootte-orde, vandaar dat zoo gemakkelijk deze resonantie-trillingen optreden. In sommige gevallen van voetclonus — het rhythmisch samentrekken van de kuitspieren — komt de vorm der voetbeweging de enkelvoudige sinusoïde weer zeer nabij. Dit hangt vermoedelijk samen met meerdere feiten. Vooreerst weer is de massa van den voet vrij groot, terwijl de voetstrekkers en buigers in vrij sterken tonus verkeeren. Onder die omstandigheden bezit de voet een eigen trillingsduur van de orde van één 5e of één 6e seconde. Bovendien geeft de enkelvoudige samentrekking van de kuitspieren een curve, waarvan het opstijgend en het afdalend gedeelte ongeveer even lang zijn en iets minder dan 1/10 seconde duren. Door de samenwerking dezer verschillende factoren ontstaan trillingen, die men inderdaad met eenig recht tot de resonantie-trillingen zou kunnen rekenen, en waarbij boventonen haast niet tot uiting komen.

Wij zouden deze voorbeelden nog kunnen aanvullen met enkele andere, ontleend aan de leer van de bloedbeweging of aan de leer der stemvorming, doch dit zou ons te ver voeren. Liever zullen wij eenige oogenblikken stilstaan bij de algemeene genese der biologische schommelingen. Zou haar ontstaan onder algemeene en gemeenschappelijke gezichtspunten te brengen zijn ?

Bij het beschouwen onzer biologische schommelingen worden wij in de eerste plaats getroffen door het feit, dat de slingeringen,