is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis der serumbehandeling van diphtherie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den tweeden en derden dag. Het gezuiverde serum schijnt hier bij een der dieren het ziekteverloop ietwat vertraagd te hebben, doch mag men bij het betrekkelijk gering aantal caviae, dat gebruikt werd, hieruit nog geen gevolgtrekking maken, daar toch, zooals reeds eerder gezegd is, de individueele dispositie een belangrijke factor is.

Aangezien wij 12 uur na de infectie de dieren met 200 A.E. zoowel van gezuiverd- als van ongezuiverd serum niet meer konden redden, hebben wij in de vierde proefreeks (tabel IV) nagegaan, of zeer groote doses serum daartoe nog wel in staat zouden blijken te zijn. Hiertoe spoten we de caviae, die op dezelfde wijze geïnfecteerd waren als in de vorige proefreeksen, 12 uur na de infectie in met 900 A.E., in een totaal volume van 3 c.c. Van het ongezuiverde serum werden 3 c.c. genomen, die ieder 300 A.E. per c.c. bevatten; van het gezuiverde werd serum gebruikt, dat een sterkte had van 600 A.E. per c.c., en dit werd verdund met gelijke hoeveelheden physiologische keukenzoutoplossing, zoodat 3 c.c. hiervan 900 A.E. bevatten.

We zien hier, dat we 12 uur na het tijdstip van infectie, zelfs met hooge doses serum, niet meer in staat zijn, de caviae te redden. Wel zou deze proefreeks een weinig voor het ongezuiverde serum kunnen pleiten, daar na 7 dagen een der met ongezuiverd serum behandelde caviae pas stierf; bij de sectie werd, behalve eenige diphtherische verschijnselen, een uitgebreide distomatosis gevonden.

Uit de bovenvermelde proeven blijkt dus duidelijk, dat de factor tijd de voornaamste is. Na 10 uur zijn de dieren nog te redden, na 12 uur echter niet meer, niettegenstaande de groote dosis serum, die werd ingespoten,

De tijd, dien men dus laat veriaopen, alvorens met de serumtherapie aan te vangen, is niet meer in te halen, al spuit men nog zoo groote hoeveelheden in.

In de volgende proefreeksen hebben wij de infectiedosis verhoogd, en de dieren met 0.7 c.c. van de ongefiltreerdc 48 uur oude bouilloncultuur besmet, een dosis, die, zooals