is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die door overdadig veel sport of door sterk rooken te veel van hun hart en vaten hebben gevergd, kan men reeds op jeugdigen leeftijd, tusschen 20 en 30 jaar, zelfs in rust, niet alleen de A. temporalis, maar ook de A. radialis zien pulseeren.

Op lateren leeftijd zijn kloppende temporaalslagaderen en kloppende radiaalslagaderen een zeer gewoon verschijnsel. Het zichtbare kloppen van de gekronkelde A. brachialis in de elleboogplooi en van de A. femoralis in de liesstreek, is wel bijna steeds een teeken van verder gevorderde periphere arteriosclerose.

Wij komen hierbij tevens tot de vraag of een normale slagader geslingerd kan zijn, of dat omgekeerd een geslingerde slagader steeds een teeken van sclerose is. Het is voornamelijk de A. temporalis, die in dit opzicht veel onrust in de wereld heeft gebracht. Hoe velen hebben reeds in den spiegel hun gekronkelde A. temporalis bekeken en met onrust over dit teeken van „vaatverkalking" nagedacht! Tegenwoordig wordt door de meesten de slingering van de A. temporalis als een normaal verschijnsel beschouwd, dat geen aanleiding tot de vrees voor vroegtijdige sclerose behoeft te geven: bijna alle slagaderen van den schedel zouden volgens de anatomen bij den normalen menscli geslingerd zijn!

Het zichtbare kloppen van bijna alle slagaderen van het menschelijk lichaam wordt vooral bij de aorta-insufficiëntie en eveneens, doch in mindere mate, bij de algemeene arteriosclerose en de ziekte van Basedow gezien. Bij de aorta-insufficiëntie kan dit kloppen van de slagaderen een zoo hoogen graad bereiken, dat de patiënt zelf er aanzienlijke subjectieve bezwaren van ondervindt: het gevoel van kloppen, dat in alle lichaamsdeelen wordt waargenomen en het rhythmisch kloppen van het hoofd, stempelen den patiënt tot den „homo pulsans

Het zichtbare kloppen van de aorta moet eindelijk nog afzonderlijk vermeld worden. Goed verborgen achter het borstbeen, worden de pulsaties van dit groote vat bij den normalen menscli niet waargenomen, tenzij dan, gelijk gezegd, de incisura jugularis van het borstbeen zeer diep is uitgesneden en men in de diepte pulsaties kan waarnemen, die meestal van de A. anonyma, doch somtijds van de aorta afkomstig zijn. Wanneer echter de