is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pediaeae. Hierbij denke men om de mogelijkheid, dat één van de Aa. radiales kan ontbreken of op een abnormale plaats kan verloopen, zoodat ook bij den normalen mensch bij herhaling een pulsus differens kan waargenomen worden.

Men denke ook om den pulsus alternans, waarbij steeds een kleine golf op een groote volgt en tusschen groote en kleine golven een gelijk interval bestaat. (Dit gelijke interval dient ter onderscheiding van de kamer-extrasystolie.)

Eindelijk moet men de spanning van den pols nagaan, door de hoeveelheid kracht te bepalen, die noodig is om den pols weg te drukken. Om met nauwkeurigheid de spanning van den pols te schatten door de eenvoudige betasting is zeer veel oefening noodig. Het best palpeert men met drie vingers: de middelste vinger controleert den pols, de proximale vinger drukt het vat dicht en de kracht, waarmede deze vinger moet drukken, opdat de pols verdwijnt, geeft de spanning aan, die in het vaatstelsel heerscht. Ten slotte drukt de distale vinger eveneens op de arterie om te zorgen, dat niet via anastomosen een polsgolf in de arterie wordt veroorzaakt, ook wanneer de proximale vinger het vat reeds geheel heeft dichtgedrukt.

Bij het op deze wijze bepalen van de spanning van den pols, door middel van het eenvoudige betasten, zijn talrijke vergissingen mogelijk en de instrumentale meting van den bloeddruk met verschillende manometers, waaronder vooral het toestel van Riva-Rocci zeer veel gebruikt wordt, is langzamerhand een methode van den algemeenen practicus geworden. Wij komen later op dit gewichtige onderwerp terug.

Ten slotte overtuige men zich van den toestand van de slagader: of het vat den indruk maakt van een pijpesteel, of de vaatwand rigide is, of er misschien zelfs kalkplaatjes in den vaatwand te voelen zijn. Op de z.g. nagelpalpatie van Wertheim Salomonson, een methode,die voor het beoordeelen van den toestand van den vaatwand soms veel belang heeft, komen wij later terug.

PERCUSSIE.

Voor de bepaling van de grootte van het hart is de percussie