is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stijgen, zal de ontspannen vaatwand meer en meer worden gecomprimeerd, totdat op een gegeven oogenblik het geheele lumen is dichtgedrukt. Dan kan dus zelfs de systolische polsgolf deze vernauwde plaats niet meer passeeren en dat is het oogenblik van den MBd. Wij lezen dus den systolischen druk af op het moment, dat de radiaalpols niet meer is te voelen, of volgens de oscillatorische methode, zoodra de allengs kleiner geworden oscillaties der manometernaald van den Marey'schen tambour hebben opgehouden. Echter geheel verdwijnen deze oscillaties zelfs bij sterke compressie niet, daar de A. brachialis — al is zij door het middenstuk der manchet geheel dichtgedrukt — toch nog tegen het proximale einde der manchet blijft kloppen en aldus kleine pulsaties doet ontstaan. De Korotkow'sche geruischen zijn geleidelijk in zwakke tonen overgegaan en daarna geheel verdwenen, zoodat dus de auscultatorische methode bij het bepalen van den MBd niet kan gebruikt worden.

Voor een goede bloeddrukbepaling doet men het best, eerst compressie uit te oefenen, totdat de polsgolf is verdwenen en dan den manchetdruk langzaam te laten verminderen. Dusdoende worden de verschillen gemakkelijk waarneembaar. De spanning der omgevende weeke deelen en de druk, noodig om den arteriewand zelf te comprimeeren (Aw) hebben natuurlijk ook invloed op de bloeddruk waard en, die wij vinden 1). Voor de practijk behoeven wij hiermede echter geen rekening te houden.

Verschillende onderzoekers vinden met verschillende toestellen zelden precies gelijke waarden en men zal derhalve goed doen, bij elke bepaling tevens de gevolgde methode en het gebruikte apparaat te vermelden. Verder speelt de toestand van den vaatwand een belangrijke rol. Hier is de nagelpalpatie volgens Wertheim Salomonson een zeer te waardeeren hulpmiddel. Verder moet men bij denzelfden patiënt den druk bepalende, zooveel mogelijk steeds op hetzelfde uur van den dag en in hetzelfde stadium der digestie onderzoeken, om dusdoende talrijke bronnen van dwalingen — met name psychische emoties — te vermijden. Men zal ook vaak verplicht zijn, meer dan ééne

1) de Vries Reilingb. Kon. Aead. v. Wetensch. 1911.