is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schijnt wel zeker, dat de z.g. champagnebaden van Nauheim met oordeel toegepast: lo. de bloedverdeeling vin het lichaam kunnen wijzigen en een dusdanigen bloedaandrang naar de huid te voorschijn te roepen, dat deze zoo rood als een gekookte kreeft wordt. Andere organen worden dus in ieder geval van bloed ontlast; 2o. ook stimuleerend kunnen werken op de contracties van het hart, reflectorisch door prikkeling der sensible huidzenuwen, misschien ook door middel der vasomotoren; 3o. den bloeddruk in zekeren zin kunnen beïnvloeden door hun werking op het lumen der bloedvaten van de huid; eindelijk 4o. de prikkelbaarheid van het hartzenuwstelsel kunnen temperen. Zij kunnen dus kalmeerend en bedarend op een overprikkeld hart-zenuwstelsel werken bij zoogenaamde hyperkinesen. Het spreekt van zelf, dat de toepassing der physische hulpmiddelen van Nauheim bepaald wordt door het doel, dat men in het gegeven geval beoogt. Dit beginsel leidt dan reeds als van zelve tot de zoo hoog noodige individueele therapie. Wij zien de hoofdindicatie voor Nauheim bij voorkeur bij corpulente personen, wier hartwerkdadigheid te wenschen overlaat, zonder dat er nog aanwijzing voor digitalis bestaat. Men zou dus kunnen zeggen: in de prae-digitalisperiode. En ten tweede om de plaats gehad hebbende digitaliswerking nog te ondersteunen of nader te fixeeren, post-digitalisperiode. En ten derde bij angineuze bezwaren, die in verband staan met verhoogden bloeddruk. Hoewel wij niet zonder aarzeling deze zieken, die als candidaten voor de mors subita zijn te beschouwen, naar Nauheim verwijzen, moeten wij toch toegeven, dat sommige lijders met de resultaten der kuur byzonder ingenomen zijn. Het dankbaarst zijn echter die patiënten, die met een vermeend hartgebrek derwaarts gaan en daar ten slotte tot de overtuiging geraken, dat hun hart niets mankeert, of zij die slechts aan onbeduidende nerveuze hartbezwaren lijden in verband met hun algemeenen nerveuzen toestand. De Duitscher is nu eenmaal van nature geneigd om 's zomers eenige weken in een badplaats door te brengen. Onlangs werd een van ons geroepen als superarbiter op te treden bij een jongen Duitscher, die in zijn jeugd tweemaal een aanval van gewrichtsrheumatisme had doorstaan. Hij was in Duitschland