is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden. Men lette dan echter niet alleen op den toestand van het hart, doch vooral ook op den bloeddruk. Hoe dikwijls is extrasystolie niet één der eerste teekenen van hypertensie! Wanneer elke normale systole door een extrasystole gevolgd wordt, wanneer dus een zoogenaamde bigeminie bestaat, schijnt ons een premieverhooging, ook bij volkomen gezond hart en vaten aangewezen. Een permanente bigeminie verhoogt immers door de stoornis van het pompmechanisme den arbeid van het hart. Bij jonge, geheel sufficiënte harten kan deze arbeidsvermeerdering gemakkelijk geleverd worden. Zoodra echter bijzondere eischen aan de hartspier gesteld worden, lichte degeneraties of ontstekingsprocessen optreden, kan een dergelijke verzwaring van den arbeid van het hart van het grootste belang worden.

Nog veel moeilijker is de prognose van aanvallen van paroxysmale tachycardie te beoordeelen. Langdurige en herhaalde aanvallen laten wel steeds hun sporen op het hart achter in den vorm van hypertrophie en dilatatie. Deze menschen moeten afgekeurd worden. Wanneer de aanvallen slechts kort en met groote intervallen optreden kan de candidaat opgenomen worden, zij het ook met premieverhooging, aangezien nooit te voorspellen valt of een lichte vorm van paroxysmale tachycardie niet in een zwaren kan overgaan. Menschen met arhythmia perpetua en pulsus alternans moeten onvoorwaardelijk afgekeurd worden.

Eindelijk behoort bij het instrumentarium van den keurenden geneesheer een bloeddrukmeter. Immers, alleen door geregeld dit instrument te gebruiken kan men de beginnende gevallen van essentieele hypertensie ontdekken en zichzelf en de levensverzekeringmaatschappij vrijwaren voor onaangename vergissingen.

Men denke ten slotte steeds aan den sluipenden vorm, waaronder de aortitis luetica in den aanvang zich kan openbaren.

Het hart bij stofwisselingsziekten.

Het. hart bij vetzucht hebben wij onder het hoofdstuk „vetliart", uitvoerig besproken. Wij komen dus hierop niet nader terug.

Bij de jicht worden somtijds veranderingen aan .liet hart aangetroffen, speciaal aan de hartspier. Meestal zijn het de