is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echte, reeds vroeger besproken, angina pectoris, is in haar ontstaan al even raadselachtig als de paroxysmale tachycardie. Zij gelijkt in vele opzichten op de angina pectoris vera, zoodat de differentieel diagnose moeilijk genoeg kan zijn.

Noth nagel zoekt de oorzaak der aanvallen in een kortdurenden functioneelen spasmus der coronairvaten, waarbij het vaatlumen dan slechts ten deele zou worden afgesloten. Meestal ontstaat zij bij jeugdige, nerveuze personen; bijna uitsluitend bij vrouwen en in aansluiting aan psychische of nerveuze momenten, dus niet na beweging, zooals zulks bij de echte angina pectoris zoo dikwijls het geval pleegt te zijn. Deze ervaringsfeiten vergemakkelijken de diagnose; bovendien zijn de aanvallen zelden zoo heftig als bij de echte angina pectoris; ernstige reflexverschijnselen behooren tot de uitzonderingen, terwijl aan het vaatstelsel geen veranderingen kunnen worden aangetoond.

Men zij met de diagnose nerveuze angina pectoris zeer voorzichtig: wij hebben een zeer nerveuze jonge vrouw, die bijna dagelijks klaagde over verschijnselen, die wij voor aanvallen van angina pectoris vasomotoria hielden, ten slotte aan hartzwakte zien bezwijken. Het is natuurlijk zeer waarschijnlijk, dat ons inzicht onjuist is geweest en het blijft de vraag of niet van het begin af aan een ziekte der hartspier in het spel is geweest.

De behandeling eischt bestrijding der nerveuze constitutie, vermijding van psychische emoties, verder sedativa met name valeriaan en brometa.

IRRITABLE HEART, SOLDIERS HEART.

Met deze beide benamingen pleegt men het overgevoelige hart aan te duiden, een in de geneeskundige praktijk lang niet zeldzame aandoening. Het is jammer, dat zij zoo moeilijk te begrijpen en te classeeren is. Men mag haar beschouwen als de tweelingzuster en evenknie van de „irritable bladder", de overgevoelige pisblaas. Zij staat in nauwen samenhang met de algemeene constitutie en leefwijze; excessen, in welke richting ook, kunnen bij een geëigenden bodem de hierna te noemen verschijnselen van het „irritable heart" te voorschijn roepen.