is toegevoegd aan uw favorieten.

Behandeling van de ziekten en verzwakking der mannelijke geslachtsdeelen, uitgaande van het standpunt der natuurgeneesleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voert: //Dr. La' Mn ut , de ,/zelfbewaring". Daar dit boek (de Hoogduitsche uitgave) naar den aard en de wijze, waarop liet aangekondigd werd, tot de verdenking aanleiding moest geven dat daarbij meer eene winstberekening lieerschte dan wel bet menselilievend doel nuttig te zijn, zoo vonden wij ons tot het voorafgaande onderzoek van dit boek aangespoord , en zonder twijfel heeft zich die verdenking ook meer of minder bevestigd. Het betreffende boek, dat mogelijkerwijze vroeger eens in Engeland verschenen is, n. 1. wanneer het werkelijk een Engelschen vervaardiger heeft, is in zij» geheel zeer goed bewerkt, en bevat in zijn waarschijnlijk oorspronkehjken tekst eene zeer gepaste en aanwendingswaardige raadgeving. Maar er is in 1850 reeds eenmaal gebruik van gemaakt tot eene dergelijke (niet enkel letterkundige) winstberekening, toen het onder den titel verscheen : ,/ Laurentius, de persoonlijke bewaring". Thans heeft men het weer voor den dag gehaald onder een ander opschrift. Of ook de naam van den Leipziger uitgever veranderd is, dat is mij tot hiertoe onbekend.

liet boek is nu, even als reeds in 1850 , zoo ook thans met bijvoegsels voorzien geworden, die openlijk het doel hebben niet zoo zeer de eigenlijke physiologische en pathologische, ook therapeutische leer , betrekkelijk den aard en de genezing der mannelijke geslachtsziekten te verbreiden , dan wel een daarachter staanden geneesheer of apotheker eene bron tot het leveren van zekere geneesmiddelen te verschaffen. Daar wij (de vereeniging van natuurgeneesvrienden) echter van het standpunt der natuurgeneeskunde eene behandeling met artsenijen bij ziekelijke aandoening van de geslachtsdeelen over het algemeen niet billijken kunnen, nog veel minder echter medicinale beurzensnijderij rustig mogen aanzien , zoo vonden wij ons dubbeld aangespoord tegen