is toegevoegd aan uw favorieten.

Behandeling van de ziekten en verzwakking der mannelijke geslachtsdeelen, uitgaande van het standpunt der natuurgeneesleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gemelde boek op te treden en de bedoelde voordragt over deze aangelegenheid, thans reeds te houden 1).

Voor dat ik tot het onderwerp zelf overga, is het noodzakelijk, dat ik eerst eenige algemeene verschillen, welke tusschen de allopathische geneeskunde en de natuurgeneesleer, niet enkel met betrekking tot de opvatting der ziekten in de geslachtsdeelen, en met betrekking tot hare behandeling, maar in 't algemeen bestaan , voorop stel, omdat anders niet te verwachten is dat mijne voordragt de werking uitoefent, die wij ons van haar op u beloven. Deze algemeene verschillen tusschen de allopathische geneeskunde en de natuurgeneesleer woiden geheel en al door de aanhangers der allopathie, ten minste voor het grootste gedeelte, ontkend. Deze heeren zeggen tot ons : // al de middelen , waarvan gij u bedient, komen ook in onzen geneesschat voor en uwe middelen zijn derhalve slechts een deel der

1) Aanmerking: Overigens is het zoogenaamde La' Mert'sche boek volstrekt niet het eenige , dat met het doel der afzetterij van de door geslachtelijke kwalen nedergebogenen door nietswaardige speculanten in de wereld uitgebazuind wordt; zoo waarschuwen wij b. v. ook voor het » Het herstel van het verzwakte zenuwstelsel of de grondige genezing van alle gevolgen der geheime zonden der jeugd en der uitspatting" veel belovende boek door Dr. R. Richard. Ook dit boek bevat wel is waar veel wetenswaardigs , en wie zich voor de verleiding wacht, de uitnoodiging daarin ter behandeling naar de bijzondere middelen des uitgevers te volgen , kan menige raadgeving van gewigtigen aard daaruit putten. Maar ook zijn hoofddoel is speculation op de gaarne geopende geldbeurzen van die lijdenden. Tot dezelfde soort behoort verder het hier en elders veelvuldig aangekondigde boek : » De mensch en zijn zelfbehoud door Dr. Rob. Smith (naar een zoogenaamd beroemd Engelsch origineel uitgegeven). Al zulke , op soortgelijke geneesmiddelen rustende letterkundige voortbrengsels moge hij , die zijn ligchaam voor het vervolg lief heeft , oningezien laten en den uitroep van Virgilius gedachtig blijven: Incidit in Scyllamqui vult vitare Charibdim, d. i. Hij schuwde den regen en viel in de sloot.