is toegevoegd aan uw favorieten.

Behandeling van de ziekten en verzwakking der mannelijke geslachtsdeelen, uitgaande van het standpunt der natuurgeneesleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden waar het geldt de gevolgen van de zelfbevlekking en van den onmatigen bijslaap te beheerschen.

Maar ook in alle andere gevallen en zonder de diatelik in beperkten zin in aanmerking te nemen, wijken de allopathische- en de Natuurgeneeskunde in de genezing van de overprikkelde geslachtsdeelen zeer ver uit elkander.

Gij zult steeds opmerken dat daar waar de allopathische of homoopalhische doctor soortgelijke treurige gevolgen tracht te genezen, wanneer hij ook al koud watei, beweging en natuurlijke middelen aanwendt, toch daarbij tevens zijne apothekersmiddelen voegt, en deze onvoorwaardelijk als de hoofdzaak der behandeling aanmerkt. Maar wat toch mijne Heeren kan men bij zulk ee.ien verwarden toestand van het ligehaam van medicijnen verwachten? Wij hebben dadelijk van den beginne af aan gezien, dat de loopbaan van de spijsvertering tot die plaatsen van het ligehaam behoort, welke door hoogere eischen van hare verrigtingen te verlangen, mede getrokken worden in het lijden en geprikkeld zijn. Wanneer nu reeds door overmatige voeding bij den zelfbevlekker en den woestaard eene verhoogde aansporing van de verteringswerktuigen, prikkeling en ophooping van bloed te verwachten zijn, alligt van aambeijen vergezeld, wat moet dan toch wel het gevolg zijn wanneer in het kanaal der spijzen zelfs nog vreemde stoffen (,leterogén), zooals de apothekerswaren meestal zijn , toegevoegd worden P Zeer zeker nog eene grootere overprikkeling van de zenuwen der maag! Daardoor kan nu wel tijdelijk in den kring der geslachtsdeeleu de zenuwprikkeling geheel of gedeeltelijk verminderd worden, daar zoo als het u bekend is, tusschen onze afzonderlijke ligchaamsdeelen eene zich onderling tegenstrevende verhouding bestaat, wejke medebrengt°dat bijzondere prikkeling in het een of andere gedeelte van liet ligehaam de verrigting in een ander deel of tot zijn