is toegevoegd aan uw favorieten.

Behandeling van de ziekten en verzwakking der mannelijke geslachtsdeelen, uitgaande van het standpunt der natuurgeneesleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook niet al (le bijzondere gevallen heb kannen vermelden. Wij hebben daarbij leeren kennen de verschillende wijzen van behandeling die door de geneeskunde aangewend worden bij zoodanig lijden aan overprikkeling en daaropvolgende verzwakking.

Ik hoop dat dit gedeelte mijner voordragt in staat is geweest u te toonen welk groot verschil van behandeling in deze toestanden er bestaat tusschen de grondstellingen der allopathische geneeswijze en de natuurgeneeskunde n. 1. dat er aan den eenen kant, en wel aan dien der artsenijkunst, naast groote duisternis aangaande de wetten van de uitwerking en daarbij gebruikelijke geneesmiddelen en zelfs der diatetische maatregelen, eene volledige misleiding betreffende den uitslag dier geneeswijze bestaat. In plaats van eene wezenlijke versterking en genezing in de eene loopbaan n. 1. die van de geslachtsdeelen, wrordt slechts eene schijnbare, tijdelijke genezing bereikt in eene andere loopbaan n. 1. die van de spijsvertering. Aan den anderen kant daarentegen n. 1. dien der natuurgeneeskunde zagen wij, behalve eene veel grootere eenvoudigheid van behandeling, juist het tegenovergestelde beginsel: het streven om alle inwendige deelen vrij te maken van de daarin ontstane bloedophoopingen, het streven om elke prikkeling van den verteringskring en het kweeken van te veel bloed te vermijden.

Ik denk mijne Herren dat gij nu genoegzaam overtuigd zult wezen dat er op dit gebied volstrekt geen sprake meer kan zijn van eene overeenstemming der natuurgeneeskunde met de allopathie en het volgende over de behandeling der venusziekten zal u daarvan niet minder overtuigen.

Laat ons nu overgaan tot dat tweede deel mijner voordragt, tot de zoogenaamde venusziekten en hare behandeling volgens de natuurgeneeskunde. Bij den