is toegevoegd aan uw favorieten.

Behandeling van de ziekten en verzwakking der mannelijke geslachtsdeelen, uitgaande van het standpunt der natuurgeneesleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogen , in de borsten, aan den endeldarm, en evenzeer verschijnt hij dikwijls primair in de liesklieren als I zoogenaamde Buho.

Len tweede verschil tusschen de beide vormen bestaat in de overplaatsing. De druiper kan in geen geval van de plaats afwijken waar hij ontstaan is; de schanker echter kenmerkt zich door verplaatsing of mededeeling, en dit is zijn zekerste en veiligste kenmerk. Aan eene zweer van den eikel kan men niet bepaald zien of zij syphiliti&ch is; maar wanneer men den etter daarvan op eene andere plaats van het ligchaam b. v. op een arm inentingsgewijze overbrengt, dan kan men onfeilbaar een schanker ontdekken, in geval daar dezelfde zweer ontstaat. Zonder dit onderzoek kan men zich zeer vergissen aangaande schankerkenmerken en tallooze zweren worden helaas meestal als schanker behandeld, die slechts gevolgen zijn van verwonding of overprikkeling bij den bijslaap en dus genezen kunnen door bloote reinhouding met laauwwater, ja zelfs door die aanhoudend en voorzigtig met speeksel te bevochtigen. Zulke onderzoekingen zijn bij Schleim-secretion, zooals de druiper ze vertoont, niet noodig. De druiper kan niet overgebragt of verplaatst worden. /~

Ook in den uiterlijken vorm zijn druiper en schanker onderscheiden. Zoo als bekend is beslaat de druiper eene grootere oppervlakte van het slijmvlies van den pisweg; de schanker daarentegen vormt aanvankelijk een zeer klein blaasje en van lieverlede slechts een matig gezwel. Maar de druiper blijft dezelfde in uitgebreidheid, want al is hij ook somtijds zeer pijnlijk , en al schijnen ook zijne gevolgen zich in het onderlijf uit te strekken, zoo is en blijft hij plaatselijk, terwijl de schanker zich in zijn secondaire tijdperk door het geheele ligchaam kan verspreiden.