is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^eerstand van lieden die tot de lagere klasse der maatschappij ' l00ren, grooter is, dan die van personen die niet gewoon zijn Zwaren handenarbeid te verrigten; en dat de geleidingsweerstand der *egter hand grooter is dan die der linker. Lenz en Ptschelnikoff e -iben berekend, dat de geleidingsweêrstand van het gansche menselijk ligchaam gelijk is aan die van een' koperdraad van 1 millit!leter dikte en 300,010 voeten lengte, voor het geval dat men |vater, dat één procent zwavelzuur bevatte, als geleidende vloeistof eïlgde; bevatte het mater echter 4 procenten zwavelzuur, zoo was e geleidingsweêrstand gelijk aan dien van een' koperdraad van ^3,000 voeten lengte.

bestaan echter zekere verschillen in het geleidings vermogen 'au verschillende personen, en van dezelfde personen op verschil,e e tijden, waarvoor men tot hiertoe geene voldoende verklaring eeft gevonden. Zoo is het b. v. eene bekende daadzaak dat somttU"e menschen de electriciteit beter geleiden dan anderen en Jaarachijnlijk vloeit dit verschil, ten deele alhans, uit de verscheienheid der perspiratie voort. Laat men b. v. slagen eener Leidsche e door eene rij van personen gaan die elkander de hand ®even, zoo bevinden zich in den regel sommigen in de rij die slagen slechts weinig of in het geheel niet voelen, en zelfs aan fi v°ortplanting -der electriciteit hinderlijk zijn, terwijl anderen door de slagen worden aangedaan. Dit zou zeer ligt te §rijpen zijn, indien de handen der personen die de slagen niet ^°elen zeer droog waren, ot indien hunne huid zeer dik was; de&r Vele Sevallen is dat niet zoo; somtijds bemerkt men dat die V°0rtPlantinS ^er electriciteit wordt belemmerd door lieden, li t 6ene ZC6r ^unne °PPer'luld bezitten en dat die belemmering t;0.t Worc^ weggenomen, als men hunne handen opzettelijk bevochda ' 'en e^n^e geleiding van den stroom te bevorderen. Eenige ste^n ^ater voelen diezelfde personen de slagen dikwijls zeer

Oveieenkomstige opmerkingen heeft men ten opzigte van den bliksem midd ^ze^en gel)eurt ^et > dat één enkel individu , in het ter -? eenei' groep van menschen, door den bliksem getroffen wordt, 'J al de anderen ongedeerd blijven; en dat aan den anderen

2*