is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z°Ut door middel van eenen constanten galvanischen stroom ontleedt, slechts aan den positieven pool wordt waargenomen. Het z°u daarom eene dwaling kunnen schijnen, van eenen permanenten Positieven en negatieven pool bij eenen tot physiologische en therapeutische doeleinden gebezigden inductie-toestel te spreken. Dit 18 inderdaad de meening van den schrijver van een onlangs verschenen uitmuntend werk over electriciteit 1), die het verschil de physiologische en therapeutische werking van den extrastroom (waarvan de schrijver gelooft dat hij alleen bij het openen van de keten ontstaat) en van den in den tweeden draad geinduceerden stroom, gedeeltelijk daardoor tracht te verklaren, dat de rigting van den extra-stroom altijd dezelfde blijft, terwijl de stroom van den dunnen draad zich afwisselend in verschillende rigtingen beweegt.

Daarbij heeft echter de la Rive de omstandigheid over het °fd gezien, dat de bij het sluiten van de keten ontstaande ltiductie-stroom, op den mensch althans, geene waarneembare phy. Zologische werking uitoefent, en dat zulk eene werking slechts door den, bij het openen van de keten ontstaanden, Lductiestroom wordt te weeg gebragt. Wij voelen ons daarom geneigd,

°ni» bij het gebruik maken van inductie-stroomen tot physiologische

®u therapeutische doeleinden, slechts den bij het openen van de eten geinduceerden stroom in rekening te brengen; en deze eeft, zooals men zich zal herinneren, eene rigting die zamenvalt ^ de rigting van den inducerenden stroom der batterij, k^ij hebben thans de door de Volta'sche electriciteit te weeg geragte inductie-verschijnselen in de hoofdtrekken beschouwd, en |aan nu over tot eene korte behandeling van de eveneens door ai'aday ontdekte magneto-electrische stroomen.

Als men ^en p00i yan eenen gewonen magneet digt bij het emde van eenen koperdraad brengt, die met zijde of met gutta° a is omwonden, en in den vorm eener spiraal om eenen houten r is gerold, zoo zal de naald van een' galvanometer, die met de

lli^A ,'IV,'atlse on Electrieity, in Theory and praetice bij M. A. de la Jranslated bij Charles Walker. Londoii 1858, Vol. 111, P. 603.

3*