is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoeken, heeft Du Bois-Reymond eveneens den multiplicatot en de stroomaanwijzende kikvorsehendij gebezigd. Daar echter de spieren stroomen leveren, die eene veel grootcre intensiteit bezitten dan de stroomen der zenuwen, zoo behoeft de multiplieator die tot het onderzoeken van spieren wordt gebruikt, niet zoovele windingen te bezitten als die, welke tot het aantoonen van zenuwstroomen wordt aangewend (4000—6000 in plaats van 20,000). Men vindt bij het onderzoek der spieren, dat de spierstroomen volkomen analoog zijn aan de zenuwstroomen, en daarvan slechts verschillen door dat zij sterker zijn. Men neemt geene afwijking der naald waar, als de spierfragmenten met twee symmetrisehe vlakten der overlangsche of der dwarse doorsnede op de strookjes vloeipapier worden gelegd; hoe minder symmetrisch de beide vlakten zijn, des te belangrijker wordt de afwijking der naald; de stroom is het sterkst, als een deel van de natuurlijke oppervlakte der spier op het eene strookje vloeipapier, en de doorsneevlakte door doorsnijding der spier gevormd, op het andere strookje ligt, d. i. als de stroom zich beweegt tusschen de natuurlijke overlangsche rigting der spier en hare kunstmatige dwarse rigting, terwijl de stroom tusschen twee pnnteu van de overlangsche doorsnede of tusschen twee punten van de dwarse doorsnede slechts zeer zwak is. De natuurlijke dwarse doorsnede eener spier vindt men aan het uiteinde harer pees; hare natuurlijke overlangsche doorsnede vindt men in elk punt van haren vleezigen buik; de kunstmatige dwarse doorsnede wordt gevormd, als men de spier dwars doorsnijdt; de kunstmatige overlangsche doorsnede als men, met behulp van naalden, de spiervezels van een scheurt. De zenuwen hebben geene natuurlijke dwarse doorsnede, en haar electromotorisch vermogen kan daarom, zoo zij in den toestand van rust verkeeren, niet aan het licht worden gebragt, terwijl men haar doorsnijdt.

De rigting van den spierstroom is dezelfde als die van den nuwstroom. In de levende spier is elk punt van de natuurlijke of kunstmatige overlangsche doorsnede positief in verhouding tot alle punten der natuurlijke of kunstmatige dwarse doorsnede.

Wordt een geleiddraad tusschen eenig punt van de lengtedoorsnede en eenig punt van de dwarse doorsnede aangebragt, z°°