is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spjgj,_ ■,

eigendn 6l' zoogdieren> der voöeIs en der visschen, vertoonen deze EindÏÏ J eveneens, doch niet in eenen zoo hoogen graad

den r m°ete" Wlj kortelyk het verschijnsel bespreken, dat onder fcend i&m VaU Seinduceerde of secundaire contractie beP^eparV r1 Il6t 6erSt d°°r Matteucci werd waargenomen. Hij GralVa namelijk eenen kikvorsch volgens de methode van

eeUer 11 en legde °P de diJ'en van het dier de ontbloote zenuw Co»stanf Stl'°OmaanWljZ0tlde kikvorschendij; daarna liet hij eenen gaan ^ Str°°m d°°r de lendenzem»v van den eersten kikvorsch aÜeen' !erkl'eeg op die wiJze eene belangrijke contractie, niet komaan" • sPieren der eerste dij, maar ook van de spieren der

de direcf 1JZe,n j' dle Slechts door toiddel harer zenuw met Bois . geelectnseerde dij verbonden was. Het gelukte aan Du

0l,t!eoDteyn??nd ^ Str00men van eene derde, vierde en vijfde 11161 elkv m klkvorschendijen, die door middel harer zenuwen

daire conT 1D Verbmdmg waren ge8teld- Deze geïnduceerde ofsccun(^n str ldCtles 01ltstaan door schommelingen in de digtheid van ,Verkino. °°T ' m de s'roomaanwijzende dijen. Men verkrijgt geene 10 verbir 1 ZeDUWen mCt tW6e ^mmetrische punten der spier

0l>tstaa ' ng WOrden gesteld; wil secundaire contracties doen

Za®entroVi, .' zenuw van het lid, dat zich

de in 611' met die Punten der zich zamentrekkende spier

ttifiar moo-erk"'^ g6braSt' dl° 200 weinio symmetrisch zijn

JJg ~ i —•

gvav,. _ erzwakkinsr der sfrnnm«fAvt-fA no

ireciiff a9. A - is regtstreeks

6,1 <le stron C prikkelbaarheid der spieren gedurende het leren

m verzwakt dus srleller bij warmbloedige dieren, dan bij'

Pijnlijk t 1J vlS3ohen- Zoodra de rigor mortis aanvangt (waarU:tl de blo^gCTOlge VM ^ St°Hing der vezelstof. die zich buibaarheid h ^ " het spierweefsel bevindt) houdt de prik010560. en ,erspieren °P' evenzeer als haar elektromotorisch verX ten Z!f met meer telUg' Z6lfs dan niet) als de lijkverstij.0u<V ])„ ge van de ontbinding der vezelstof, heeft op^e-

a? dierliikeSPrSt/°,0m ^ ak°° uitsluitend in le™nde en prikkelilet zjjri . Weefsels voorhanden.

alleen de zenuwen en de spieren, de hersenen en

«al

frord

als

D,

4*