is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I\ . OVER DE WERKING DER ELECTRIGITEIT OP DE MOTORISCHE ZENUWEN EN SPIEREN.

In deze paragraaf zullen wij eerst de werking van de schommeling de sterkte van den stroom ter sprake brengen; voorts den inhoud beschrijven, dien de gesloten keten op de motorische zenuwen en spieren uitoefent, en ten slotte de vraag, betreffende de zelfstandige Prikkelbaarheid der spieren, bespreken. Daaraan sluit zich van zelf ('e beschouwing van de werking der electriciteit op bepaalde spieren en op het spierweefsel in het algemeen.

1. De schommeling van den stroom.

Zoo men eene beweegzenuw van een dier, dat korten tijd geleden ls gedood, aan de werking van eenen galvanischen stroom blootstelt, zoo ontstaan er contracties van alle spieren, die takken van deze zenuw ontvangen, onverschillig of de rigting van den stroom efine opstijgende of eene afdalende is en zoowel bij het sluiten ^'s bij het openen van de keten. Daarbij moet men er echter op edacht zijn, de electroden , die met de polen der batterij zijn verbonden, met twee plinten der zenuw waarop men experimenteert 111 aanraking te brengen, die, schoon zij niet ver van elkaar yeiwijderd behoeven te zijn, toch op verschillende hoogte zijn ^elegen, zoodat de electrische stroom in eene schuinsche rigting ' °°r de zenuw kan gaan. Als namelijk de stroom dwars door eene z«nuw gaat, d. i. als de eene electrode ter regter en de andere ® e°trode ter linker zijde der zenuw is aangebragt, derwijze dat de Jeide punten van aanraking op dezelfde hoogte gelegen zijn, zoo ^tstaan er geene spiercontracties. Het was Luigi Galvani van ^ologna, die in het jaar 1786 het eerst de waarneming deed, dat s de zenuwen en spieren van eenen kikvorsch met eenen uit v°ischillende metalen zamengestelden boog worden aangeraakt, de ^^len z'('h krachtig zamentrekken l). Kort nadat Galvani zijne

1791 De viri')us elcclr'c'tatis i" molu musculari commentarius. Bologna 1. Dit geschrift werd openbaar gemaakt, vijfjaren nadat Ga I va'ni Jne ontdekking had gedaan.