is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stroom er op laat inwerken. Zoo nemen wij eene betrekkelijk weinig beteekenende werking waar als de huid droog is; eene veel sterkere echter, als men de huid vooraf heeft bevochtigd of de epidermis door middel van een epispasticnra heeft verwijderd. Daarop heeft v. Hu mbo ld t in 1795 het eerst opmerkzaam gemaakt. Hij Het zich twee Spaansche vliegen, elk ter grootte van eenen rijksdaalder, ter hoogte van de schouderbladen appliceren; de pleisters bedekten ten deele den cucullaris en den deltoideus. Als de gevormde blaren waren doorgeknipt, vloeide daaruit eene kleurlooze sereuse vloeistof; ter plaatse waar deze langs den rug afliep en opdroogde, liet zij eene zwak glanzende streep achter, v. Hu mbo ld t liet daarop de polen eener galvanische batterij op de wondvlakten aanwenden, en terstond vloeide daaruit, terwijl hij eene brandende pijn waarnam, eene vloeistof die niet meer zoo als vroeger ongekleurd was, maar rood was gekleurd, en overal, waar zij langs den rug liep, blaauwroode striemen achter liet. v. Humboldt. verhaalt, dat geene kwaadaardige verzwering een zóó scherp en snel werkend sap kan voortbrengen, en dat hij (Humboldt) hoe zorgvuldig hij zich ook wasschen liet, er vele uren lang als een //Straatlooper" uitzag.

Laat men eenen zwakken constanten stroom eenige uren achter een op de huid inwerken, zoo is daarvan vernietiging der huid en van het onderliggend weefsel het gevolg; beagt men eene sterke zuil, zoo komt de vernietigende werking zeer snel tot stand. Bedient men zich van een eenvoudig galvanisch element, zoo is de werking altijd het meest aan de zinkpool waarneembaar, daar door de werking van den stroom, de zouten bevattende vloeistof, die onder het epispasticum is afgescheiden , wordt ontleed, waarbij natrium aan de zilverpool en chloor aan de zinkpool wordt afgezet; dit chloor vormt met het zink, chloorzink, een der scherpste caustica, door welks bijtende werking dan ook uitgebreide verzwering der weefsels wordt veroorzaakt. Het aan de zilverpool vrij wordende natrium wordt door oxydatie snel in soda veranderd. Golding Bird heeft de aanwending van de zinkpool als /,electrische moxa" aanbevolen , in gevallen waarin men het wenschelijk acht , eene zoogenaamde vicariërende afscheiding op te wekken ; de tegengestelde