is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stroomen van eenen zeer hoogen spanningsgraad kunnen leveren, of men zou in vele gevallen van spieratrophie en van anaesthesie volstrekt geen nut kunnen te weeg brengen, vooral zoo men den stroom op plaatsen moest appliceren, die met eene zeer dikke epidermis zijn bedekt, zoo als dat aan de handpalmen en aan de voetzolen bet geval is; aan den anderen kant moet men eenen zeer zwakken stroom kunnen verkrijgen, voor vele gevallen van paralysis faeialis, voor gevallen waarin men, bij bestaande aphonia hysterica, den nervus recurrens wil galvaniseren en in het algemeen voor zeer gevoelige lijders.

Wij hebben in het eerste gedeelte gezien, dat de intensiteit der door Volta'sche electriciteit geïnduceerde stroomen van drie omstandigheden afhankelijk is en wel van de intensiteit van den inducerenden stroom der batterij, van de doorsnede en het aantal der draadwindingen en van de hoeveelheid en den meer ot min geïsoleerden toestand van het weeke ijzer, dat zich in het inwendige der spiraal bevindt. Een stroom zal alzoo zeer sterk zijn, als de batterij sterk geladen is, als de draad lang is en dun, en het weeke ijzer den vorm heeft van eenen bundel draden, die met vernis is overtrokken. Voorzeker zou het zeer veel bezwaar opleveren, zoo men in elke dezer drie factoren eene wijziging moest aanbrengen en vooral zoo men de lading der batterij en de lengte der draden moest wijzigen, telkens als men de sterkte van den stroom wilde veranderen. Yóór Dove's onderzoekingen aangaande den invloed van een' gesloten' koker van messing of van koper op de kracht van den magneet algemeen bekend waren geworden, plagt men het weeke ijzer ten deele uit de as van den bundel uit te trekken, waardoor de intensiteit van den stroom evenveel werd verminderd als er minder week ijzer in den bundel overbleef. Op dit beginsel berust ook het gebruik der zoogenaamde slede, in den toestel van Du BoisEeymond. Nog gemakkelijker echter is het echter, den stroom daardoor te verzwakken, dat men het weeke ijzer met een' gesloten cylinder van messing of van koper omgeeft. Door middel daarvan kan de intensiteit van den stroom naauwkeurig worden geregeld, vlaar zij regtstreeks evenredig is aan den meer of min bedekten toestand van den electro-magneet. Maar ofschoon de stroom reed»