is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stroom des te sterker is, naar mate het meer in de hoogte wordt getrokken, dat is alzoo, naarmate er meer zink aan de ontwikkeling der electriciteit deelneemt. Deze batterij biedt bovendien het voordeel aan, dat men haar niet telkens behoeft te laden en te ontladen, maar dat zij op elk willekeurig oogenblik in werking kan worden gesteld.

Eenige inductie-toestellen werken zoo buitengewoon sterk, dat de stroom , die er door geleverd wordt, door eene zeer dikke laag water moet gaan, zoo men dien tot geneeskundige doeleinden bezigen wil. De sterkste electro-magnetische toestel, die ooit vervaardigd is, is die van den heer Rhumkorff; de dunne draad, die daarin is aangebragt, is drie engelsehe mijlen (14,400 voeten) lang. De spanning van den in dezen draad circulerenden stroom is daarom ook buitengewoon groot en juist om die reden kan de toestel van Rhumkorff, in de geneeskundige practijk bezwaarlijk gebruikt worden.

De intensiteit van den magneto-eleetrischen stroom hangt af van de kracht van den permanenten hoefijzermagneet, van het aantal der draad windingen, van den afstand van de ijzeren platen van de pooi van den magneet en eindelijk van de snelheid, waarmede de keten wordt rondgedraaid. Een magneto-electrische toestel, die de machine van Rhumkorff nog in sterkte overtreft, is door den heer H e n 1 e y geconstrueerd. Deze toestel bezit twee permanente magneten, die uit zestig verschillende hoefijzermagneten zijn zamengesteld, waarvan elke twee en een' halven voet lengte en vier 11 vijf duimen breedte heeft; de inductie-spiraal, die met deze magneten verbonden is, bezit eenen draad van ongeveer zes engelsehe mijlen (bijna 39,000 voeten) lengte. De spanning van den stroom, die in dezen draad circuleert, is zoo buitengewoon groot, dat een enkele schok er van een volwassen mensch. dooden zou.

3. Een Volta-electrische toestel, voor geneeskundig gebruik ingerigt, moet twee slroomen leveren, vooreers1 namelijk den primairen stroom of extra-strooin. die door de wet' king der windingen van den dikken draad op elkander wordt geïnduceerd, en ten tweede den secundairen stroom, of den stroomde in den dunnen draad wordt geïnduceerd. Duchenne heeft er