is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Geval van paralysis N. facialis tranmatica.

S. W, Beverley ward, St. Mary's Hospital, in de afdeeling Van Mr. Ure. T~>e ziektegeschiedenis dezer lijderes is vrij duister, daar zij aan beide ooren doof is en slechts moeijelijk lezen kan, terwijl hare nabestaanden ons slechts weinig aangaande haren vroeSeren toestand hebben meegedeeld. Echter is het gebleken, dat naar man haar bij verschillende gelegenheden erg heeft mishandeld eti haar eens eenen hevigen slag op het hoofd heeft gegeven. De lijderes klaagt over hoofdpijn; de spieren der linker helft van haar aangezigt zijn verlamd, en de huid is daar ter plaatse slechts in geringe mate gevoelig voor het steken met eene naald. Ik appli°eerde den electrischen stroom op elke der verlamde gelaatsspieren Wonderlijk, maar nam slechts een naauw merkbaar trillen der Vezels waar, terwijl de door galvanisme veroorzaakte gevoelsgewaar^'ordingen vrij hevig waren.

Volstrekte vernietiging der spierprikkelbaarheid, korten tijd na het ontstaan der verlamming, neemt men slechts in die gevallen Waar, waarin de continuïteit van motorische zenuwvezels (door kwetsing, verwonding, ettervorming, compressie door gezwellen, enz.) is opgeheven en in zulke gevallen kan het verlies van de °°ntractiliteit der spieren , de diagnose dikwerf gemakkelijker maken. ^°o heeft Duchenne een geval van verlamming waargenomen, daarin de spieren van den schouder niet meer door contractie feageerden op electrisehe prikkels. Op grond daarvan besloot hij het bestaan van traumatische verlammmg en men ontdekte , op ^ie diagnose afgaande, aldra eene syphilitische exostose, die eenige takken van den plexus cervicalis en van den plexus braehialis comprimeerde.

Wat de verlamming aangaat, die uit atrophie van het ruggemerg Voortvloeit, zoo is de prikkelbaarheid der spieren, in gevallen die 'atlgen tijd geduurd hebben, gewoonlijk verzwakt; soms echter schijnt Z|J geheel ongestoord te blijven, schoon de omvang der spieren dan a' belangrijk verminderd zij en de spieren niet meer aan den prikk(-'l van den wil gehoorzamen. De prikkelbaarheid is echter nooit Seheel uitgedoofd, zoo lang niet alle spierweefsel is vernietigd.