is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk de motorische zenuwen niet door de absolute digtheid van den stroom geprikkeld worden , maar door de schommelingen, die van het eene oogenblik tot het ander in de digtheid van den stroom ontstaan , en dat de graad, waarin de zenuw wordt geprikkeld , regtsfcreeks evenredig is aan de snelheid, waarmede de schommelingen op elkander volgen. Daaruit volgt, dat men bij de behandeling van de verlammingen niet van den constanten stroom gebruik moet maken , maar van inductie-stroomen , die sterke en snel op elkaar volgende schommelingen in digtheid opleveren cn derhalve het best in staat zijn , de levensenergie der motorische zenuwent ot den hoogsten graad op te wekken. Eene zonderlinge tegenwerping is door Golding-Bi rd (Lectures on Electricity and Galvanism. London 1849) gemaakt tegen de aanwending van den Y o 11 a-electrischen inductiestroom , als geneesmiddel bij paralytische toestanden. Deze geneesheer houdt het voor noodzakelijk , dat de stroom in dezelfde rigting door de verlamde spieren ga, waarin de eigen' stroom der spieren zich beweegt; op grond daarvan beweert hij , dat de V o 11 a-electrische 'nductie-stroomen niet tegen verlammingen mogen worden aangewend , aangezien hunne rigting eene afwisselende is. Het valt geMakkelijk, deze tegenwerping te weerleggen. Vooreerst is het namelijk volstrekt niet bewezen, dat het werkelijk noodig is, den stroom in die bepaalde rigting door de spieren te doen gaan; en v°orts is de physiologische werking van den stroom, die bij het sluiten der keten geïnduceerd wordt, zoo verbazend zwak, dat ^en die bij het berekenen der therapeutische werking gerust kan yerwaarloozen; de eigenlijke physiologische en therapeutische werking ls uitsluitend afhankelijk van den stroom, die bij het openen der keten wordt geïnduceerd, en deze stroom beweegt zich in dezelfde flgting ais de stroom der batterij. Nog vreemder dan de tegenwerping van Go 1 ding Bird, is de opmerking van Be mak (Galvanotherapie der Nerven-und Muskelkrankheiten Berlin 1858. S. ^4.), eenen der bitterste vijanden van den geïnduceerden stroom , die gelooft, dat door de bestendige afwisseling van de rigting van den stroom (Volta'sche Alternativen) het nadeel zou worden vergoed, ^at uit de applicatie van den inductiestroom voor de spieren, z®nuwen en centraalorganen zou voortvloeijen. Deze natuuronder-