is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stroom in gevallen van halfzijdige verlamming heeft aangewend, Welke gevallen eene gunstige prognose toelieten, doch daarin, schoon hij bij zijne bewerking de voorschriften van Eemak naauwkeurig heeft gevolgd, geene de minste resultaten heeft verkregen, zoodat de therapeutische waarde van den constanten stroom voor paralytische toestanden gerust als ten hoogste twijfelachtig mag worden aangemerkt.

Wat de rigting aangaat, waarin men den geïnduceerden stroom door de verlamde ligchaamsdeelen moet laten gaan, zoo zijn ten dien opzigte nog geene regels bekend. Wij weten, dat de stroom &ich in den arm van den mensch in de rigting van den schouder ttaar de hand beweegt; daaruit heeft men de gevolgtrekking opgemaakt, dat het het best zou wezen, den geïnduceerden stroom 'n dezelfde rigting door de zenuw te laten gaan, d. i. van den neêrdalenden stroom gebruik te maken. Aan den anderen kant heeft Matteucci den raad gegeven , van bij paralyse van motorische deelen, den opstijgenden stroom aan te wenden; hij Vermoedt namelijk, dat de zenuwen van het lijdende deel in eenen analogen toestand verkeeren, als waarin zij geraken ten gevolge van de voortgezette inwerking van eenen neêrdalenden, constanten stroom op eenig ligchaamsdeel, en daar men in eenen kikvorschPoot de prikkelbaarheid , die deze door de werking van een' neêrdalenden stroom heeft verloren, door de aanwending van een' °pstijgenden stroom kan herstellen, zoo gelooft Matteucci, dat de stroom bij den mensch verlammingstoestanden sneller tot genezing zal brengen , zoo men dien door de centrifugaal werkende Motorische zenuwen in de centripetale of opstijgende rigting laat Saan, terwijl verlamming der sensibiliteit de aanwending van eenen centrifugalen of neêrdalenden stroom zou vereischen, 0radat de gevoelszenuwen centripetaal werken. Schoon deze theorie 111 zekeren zin vernuftig mag genoemd worden, bestaan er toch geene bewijsgronden voor hare juistheid en is hare praktische waarde daarom aan twijfel onderhevig. Bovendien heeft zij strikt genomen, slechts betrekking op den constanten en niet op den geïnduceerden stroom. Een beter motief voor de aanwending van den opstijgenden stroom bij de electrische behandeling der verlammingen, is hierin

14